Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Speciale pagina's (Specials)
KOSTBARE VERRASSING VAN EN VOOR DIAMANTEN ESSO
Uit : Nieuwe Leidsche Courant  31 maart 1951

Kostbare verrassing van en voor diamanten Esso

Feest werd op zeven plaatsen tegelijk gevierd

(Van een onzer verslaggevers)
Het diamanten feest van de Standard Oil in Nederland is gisteren, behalve in het Esso gebouw in Den Haag op nog zes andere plaatsen in het land, n.l. in Groningen, Arnhem, Den Bosch, Rot terdam, Pernis en Amsterdam gevierd. De P.T.T. had, voor het eerst in de historie van de telefoon, deze plaatsen onderling met een net van z.g. muzieklijnen verbonden en daar-door was het mogelijk, dat men alom meeleefde met wat er in Den Haag gebeurde. Daar sprak de oudste directeur, de heer B. Klaare de herdenkingsrede uit.
Hij zei, dat er alle reden is, om feest te vieren. In zes decennia heeft de maatschappij zich in Nederland, ondanks de ongunst van twee wereldoorlogen weten te handhaven. Spreker dankte allen, die hun beste krachten aan de organisatie gaven, zeg-de de overheid bij haar streven naar het sluitend maken van de betalingsbalans alle medewerking toe, en stelde het perso-neel een verrassing in het vooruitzicht.
Namens de procuratiehouders, de pensioenfondsen en de directeuren van de dochtermaatschappijen sprak de heer J. J. Blok, die een tweetal, door de Haagse glazenier H. Liefkes vervaardigde gebrandschilderde vensters voor de grote vergader-zaal aanbood. Zij stellen, symbolisch. het werk van de Esso voor.
De heer B. H. Smael, voorzitter van de iubileumcommissie, kwam met een even kostbaar en kunstzinnig geschenk. Hij zeide: „Evenals de directie het deed met haar genereuze gift voor de Ned. Jeugdherbergcentrale, wendden ook wij onstot de jeugd. En zo kreeg de Jonge kunstenaar A. Pleysier die nog aan de Haagse Academie voor beeldende kunsten studeert, op-dracht een beeld te vervaardigen, dat, in zandsteen uitgehakt, een der omgangen van de grote hal! siert. Het stelt een vrouw voor, die, uit een kruik op haar schouder, aardolie laat vloeien in het, symbolisch voorgestelde, bedrijfsleven."
Zowel de beeldhouwer als zijn leermeester, de heer Dirk Bus, ontvingen medailles als herinnering aan het feit.
Nadat de heer J. P. A. Koelink nog namens de gepensioneerden een bord van Delfts blauw had aangeboden, kregen de, in de hierboven genoemde steden aanwezige vertegenwoordigers, het woord. De betekenis van de maatschappij zette de Groninger vertegenwoordiger het best uiteen, toen hij zei dat, dank zij de olie in de jonge Noord-Oostpolder, het paarden-hoofdstel aan de muur blijft hangen!
In de hall van het gebouw is daarop een, door het personeel zelf, bijeengebrachte en, wat de modellen aangaat, geheel vervaardigde tentoonstelling geopend, die de naam Esso-museum draagt,
Gistermiddag om drie uur was er een, drukbezochte receptie.