Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Hoofdmenu
Kranten publicaties & Publicatie Staatscourant (No. 91) i.v.m. de oprichting A.P.C. in 1891

Bron : Algemeen Handelsblad 14 Maart 1891
Beurs en Nijverheid
Amsterdam 13 Maart 1891.
 American Petroleum Company. Ons wordt medegedeeld, dat als gevolg der gesloten oveieenkomst tusschen de Standard Oil Company en de firma's Hermann Stursberg & Co. New-York, Horstmann & Co, Rotterdam en Fr. Speth & Co , Antwerpen, vóór eenige dagen de "American Petroleum Company" werd opgericht met een kapitaal van ƒ 5,000,000, waarvoor de koninklijke bewilliging reeds is verleend. De maatschappij neemt alle stoombooten en Tankinrichtingen der genoemde firma's over en zal met 1 April a.s. hare zaken aanvangen.

Bron : NRC 19 April 1891
De Staats Courant (No. 91) bevat de statuten van de alhier gevestigde N.V. American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij). Doel: het uitoefenen van de petroleumhandel in de meest uitge-breide zin, het redersbedrijf en andere handelszaken, waartoe door de directie en commissarissen besloten wordt. Aangegaan tot 31 december 1920. Hoofdzetel alhier, met een kantoor te Antwerpen, en met bevoegdheid ook buiten Nederland bijkantoren of filialen te vestigen. Kapitaal NLG 5.000.000, in 100 aandelen (opm: bedoeld zal zijn 200 aandelen) op naam van NLG 25.000 ieder, alle geplaatst. Het beheer van de zaken is, onder toezicht van de commissarissen, opgedragen aan vijf directeuren, waartoe benoemd zijn de heren O. Randebrock, F.W. Randebrock, O. Horstmann, F. Speth en A. Maquinay. Tot commissarissen zijn voor de eerste maal benoemd de heren Ch.F. Ackermann, Th.C. Bushnell, G.F. Gregory, W.H. Libby, en A.J. Pouch. Als volledige storting op de aandelen, waarvoor in deze vennootschap wordt deelgenomen door de heren H. Stursberg, O. Randebrock, F.W. Randebrock, F. Speth, Ch. Good, F.W.O. Horstmann en H.F. Korhammer, worden door hen respectievelijk ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen de navolgende zaken, te weten: Door de heren H. Stursberg, O. Randebrock en F.W. Randebrock: het ijzeren schroefstoom-schip genaamd: BREMERHAVEN, gemeten op netto tweeduizend eenhonderd negen en zeventig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: CHARLOIS, gemeten op netto eenduizend achthonderd een en vijftig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: CHESTER, gemeten op netto eenduizend achthonderd twee en zeventig tonnen; het ijzeren schroefstoomschip genaamd: OCEAN, gemeten op netto eenduizend achthonderd twee en zeventig tonnen, en zulks met al de tot die schepen behorende ankers, zeilen, sloepen, boten, gehele inventaris en verdere toebehoren. Deze schepen zijn nimmer op een van de openbare registers hier te lande te boek gesteld. Door dezelfde voor hun firma Hermann Stursberg & Co; tien twintigste aandelen in de Tank- Rijnschip-reederij, gevestigd alhier, aan welke rederij toebehoort het onder Nederlandse vlag varende petroleum-tankschip genaamd: PETROLEA I; de helft in een voor gezamenlijke rekening met de firma Horstmann & Co te Charlois, als roerend goed opgerichte tankinrichting met al hetgeen daartoe behoort; door de heer F.W.O. Horstmann; het overdekte ijzeren schroefstoombootje genaamd: MIGNON, gemeten op vijftien tonnen, met de gehele inventaris en verder toebehoren, welk schip nimmer op een van de openbare registers alhier te lande is te boek gesteld. Door de heren F.W.O. Horstmann en H.F. Korhammer voor hun firma Horstmann & Co; tien twintigste aandelen in de Tank-Rijnschip-reederij gevestigd te Rotterdam, aan welke rederij toebehoort het onder Nederlandse vlag varende petroleum-tankschip genaamd: PETROLEA I; de helft in een voor gezamenlijke rekening met de firma Hermann Stursberg & Co, te , Rotter-dam 82 Charlois, als roerend goed opgerichte tankinrichting met al hetgeen daartoe behoort; twintig tankwa-gons; diverse tanklichters, petroleumwagens en verdere zaken tot de detailhandel te Amsterdam behorende; de kantoorinrichtingen alhier te Amsterdam. Door de heren F. Speth en Ch. Good voor hun firma Fr. Speth & Co: het stalen zeilschip genaamd: HAINAUT, gemeten op eenduizend zevenhonderd achttien en drie en twintig honderdste tonnen; het stalen stoomschip genaamd: LA FLANDRE, gemeten op eenduizend vijfhonderd negen en acht en tachtig honderdste tonnen; het stalen stoomschip genaamd LA CAMPINE, gemeten op tweeduizend zeven en tachtig en een en dertig honderdste tonnen, en zulks met al de tot die schepen behorende ankers, zeilen, sloepen, boten, gehele inventaris en verder toebehoren. Deze schepen zijn nimmer op een van de openbare registers hier te lande te boek gesteld. Voorts drie spoorwegwagons en de te Antwerpen door hen als roerend goed opgerichte tankinrichting, met al hetgeen daartoe behoort.

Bron : Algemeen Handelsblad, 19 April 1891
 Naamlooze Vennootschappen.
In een bijvoegsel tot de Staatscourant van 19/20 dezer zijn opgenomen de statuten der "American Petroleum-Company", gevestigd te Rotterdam, met een kantoor te Antwerpen. Haar kapitaal bedraagt 5 millioen gulden, in 100 aandeelen van ƒ50,000, die alle zijn genomen. Het beheer is opgedragen aan vijf directeuren, zijnde de heeren O. Randebrock te New-York, F. W. Randebrock en O. Horstman te Rotterdam, F. Speth en A. Maquinay te Antwerpen. Commissarissen zijn de heeren C. F. Ackerman, T. C. Bushnell, G. F. Gregory, W. H. Libby en A. J. Pouch.
Door de heeren H. Stursberg, O. Randebrock, F. W. Randebrock, F. Speth, C. Good, F. W. O. Horstmann en H. F. Korhammer wordt in deze vennootschap gebracht de eigendom van verschillende schepen, tankinrichtingen, enz.

Bron : Algemeen Handelsblad, 19 April 1891
Binnenland, Kamer van Koophandel en Fabrieken.
 Petroleumhaven.
B. en W. stellen den Gemeenteraad voor, aan de American Petroleum Company te verhuren een terrein groot 18,350 M2, aan de Petroleumhaven, ten einde daar eene inrichting te maken, waar deze Maatschappij of hare agenten voor eigen rekening ingevoerde petroleum kunnen opslaan, doen verwerken en afleveren. De huur eindigt 31 Mei 1901 en de huurprijs bedraagt 30 c. per M2. per jaar.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 1 Juli 1891
 Antwerpen 25 Juni 1891
Door de General American Petroleum Company worden in de nabujheid der stad Brugge groote petroleumtanken gebouwd. Deze zullen door van hier uir varende tanksteamers voortdurend aangevuld worden en zullen zij als voorraadstation voor geheel Vlaanderen dienst doen.

Bron : Leeuwarder courant, 17 Juli 1891
 BINNENLAND.
LEEUWARDEN, 16 Juli. In de gisteren gehouden vergadering van den Raad der gemeente Amsterdam werden de voorwaarden behandeld, waarop aan de American Petroleum-Company een terrein, groot 15,850 vierk. M. met een oeverlengte van 210 M. zal worden verhuurd. Die voorwaarden of krijgsartikelen zijn 20 in getal, waarvan de voornaamste zijn, dat de huur wordt aangegaan van 1 Juni 1891 tot 31 Mei 1901, met recht dien termijn eenmaal voor 10 jaren te verlengen; dat de huurprijs zal bedragen 30 cts. per vierk. M., dat de huurderesse twee tanks van 40,000 behoorlijk zal moeten exploiteeren en onderhouden enz.
Een amendement van den heer Bake, om aan de Petroleum-Comp. geen recht van optie voor 10 jaren toe te staan; een van den heer Moltzer, om den huurprijs op 40 cts. per M\ te bepalen, werd verworpen. Aldus gewijzigd werd de voordracht met 20 tegen 9 stemmen goedgekeurd.

 
Reclame voor Petroleum in 1891.