Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Speciale pagina's (Specials)
De noodzaak van zeer grote tankers
De noodzaak van zeer grote tankers
De “Esso Nederland' is niet de eerste tanker van deze naam. In 1956 kwam de eerste “Esso Nederland', gebouwd op de werf van C. van der Giessen en Zonen te Rotterdam, in de vaart. Het schip werd in 1962 verkocht. Met een draagvermogen van 26 650 DWT was het de eerste supertanker van de Nederlandse Esso-rederij. Nu, nauwelijks 14 jaar later, is het draagvermogen van de nieuwe “Esso Nederland” bijna het tienvoudige. De eerste “Esso Nederland” zou dan ook gemakkelijk qua inhoud in de grootste
ladingtank van het nieuwe schip kunnen drijven.

Zelfs degenen die slechts terloops belangstelling hebben voor de zeevaart zal het opvallen dat men steeds grotere tankschepen bouwt en dat de ontwikkeling van b.v. de eerste “Esso Nederland' naar de tweede in een zeer korte tijd heeft plaatsgevonden.
De eerste tanker die ooit van stapel liep, de “Glückauf` in 1886, mat slechts 3020 DWT. Nog lang is het draagvermogen beneden de 10000 DWT gebleven en de ontwikkeling tot de huidige mammoettankers is dan ook van de laatste twee à drie jaren.
Het is het economisch motief dat leidde tot de bouw van de zeer grote tankers. De kosten van het olietransport worden immers lager naarmate men grotere hoeveelheden per eenheid vervoert en vooral na de sluiting van het Suezkanaal-die noopte tot de lange en daardoor duurdere weg om Kaap de Goede Hoopfis het belangrijk de kosten te drukken. Ook zullen de bouwkosten per ton laadvermogen dalen als op de duur bij het bouwen een grotere doelmatigheid is verkregen.

Ook de enorme expansie van de olie-industrie heeft de bouw van deze zeer grote tankers noodzakelijk gemaakt. Vele Europese rafñnaderijen hebben capaciteitsuitbreiding ondergaan. Europa kan nu eenmaal niet zonder olie. Het olieverbruik neemt jaarlijks met 5 à 6% toe en deze grondstofvoor onze energie moet voor een zeer groot deel over zee worden aangevoerd.
Wij schreven reeds dat de “Esso Nederland' bestemd is voor de aanvoer van ruwe olie naar de Esso Raffinaderij Rotterdam. De verwerkingscapaciteit van deze raffinaderij werd onlangs verdubbeld van 8 tot 16 miljoen ton per jaar. Tevens zullen in de nabije toekomst Esso-raffinaderijen in het buitenland, onbereikbaar voor mammoettankers, vanuit Rotterdam worden bevoorraad, waarbij de ruwe olie hetzij wordt overgepompt in kleinere tankers hetzij per pijpleiding zal worden doorgepompt.


Met de geweldige omvang van de “Esso Nederland” voor ogen zou men zich kunnen afvragen of er wel een grens voor de afmetingen van tankers bestaat. Er zijn inderdaad een aantal factoren die maken dat, althans voorlopig, de omvang van tankschepen niet onbeperkt kan groeien. Er zijn nu nog pas vijf havens in Europa die schepen van meer dan 200 000 DWT kunnen ontvangen t.w. Fos en Le Havre in Frankrijk, Milford Haven in Engeland, Slagen in Noorwegen en Rotterdam. Sommige van deze
havens waren van nature diep genoeg, andere moesten kunstmatig worden uitgediept.

Rotterdam b.v. moest niet alleen de havenmond in Europoort geschikt maken, maar ook een toegangsgeul in de bodem van de Noordzee laten uitdiepen. Deze geul heeft zijn invloed al doen gelden. De raffinagecapaciteit in het Rotterdamse industriegebied steeg van 37 miljoen ton in 1968 tot 61 miljoen ton in 1969. Verder kwam in 1969 de aan- en afvoer van minerale olie voor het eerst boven de 100 miljoen ton.

Naast het beperkt aantal havens dat diep genoeg is, zijn er nog maar weinig dokken die groot genoeg zijn om er deze schepen in te repareren of een onderhoudsbeurt te geven. Bovendien is het Kanaal op bepaalde punten slechts 23 á 24 meter diep. Een
tanker met een diepgang van meer dan 20 meter heeft met een lichte slingering dan nog maar weinig, zij het voldoende speling.

Schema van de sectiebouw zoals die bij het bouwen van tankschepen wordt toegepast - zie ook foto - boven, die ongeveer hetzelfde stadium weergeeft.


1 Kiel- of middenbodemsectie
2 Idem met onderste gedeelte van dwarsschot in middentank
3 Zijbodemsectie met onderste gedeelte van langsschot
4 Dwarsschotsectie in middentank
5 Langsschotsectie
6 Kimsectie
7 Huidsectie
8 Bovenste gedeelte langsschot behorende tot middendeksectie
9 Middendeksectie
10 Zijdek- of sluitsectie

Uitgave van Esso Nederland n.v., Afdeling Public Relations, april 1970. Overdruk 'Essobron', maart 1970.