Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Diverse krantenartikelen
"Charlois", de ondergang in 1917
Berichtgevingen uit diverse kranten, over de gebeurtenissen met de Charlois in 1917.

Uit : Het Centrum, 27 Maart 1917.

De "Charlois".
Uit Rotterdam meldt men aan de ,,Tel.", dat men zich daar zeer ongerust maakt over het tankstoomschip "Charlois" van de American Petroleum Cy., dat op 10 Februari van New-York en op 1 Maart van Halifax is vertrokken naar Rotterdam. Het schip is ver over tijd en had reeds lang binnen moeten zijn. Sedert het ver-trek uit Halifax heeft men niets meer van het vaartuig vernomen.

Uit : Het Volk, 27 Maart 1917.

Onze scheepvaart.
Naar de „Maasbode" verneemt, heeft de Engelsche regeering thans geweigerd om de Nederlandsche schepen in het vervolg te Halifax te onderzoeken. Voortaan moeten onze schepen weer een haven in Enge-land aandoen. Hierdoor zijn enkele graanschepen, die op punt stonden uit te varen, te Rotterdam blijven lig-gen.
Het zelfde blad meldt, dat het stoomschip „Parkhaven" wegens slechte bunkerkolen genoodzaakt was terug te keeren van zijn reis naar Amerika.
Volgena de ,,Tel." maakt de direktie van de American Petroleum Company zich ernstig ongerust over het lange uitblijven van het Nederlandsche tankstoomschip „Charlois", dat reeds 1 Maart van Halifax vertrok op weg van New-York naar Rotterdam met een lading petroleum.
Het schip is ver over tijd en had reeds lang binnen moeten zijn. Sedert het vertrek uit Halifax heeft men niets meer van het vaartuig vernomen.

Uit : De Leeuwarder Courant, 27 Maart 1917.

Tankschip zoek
Men maakt zich te Rotterdam zeer ongerust over het tankstoomschip Chailois van de American Petroleum Cy. dat op 10 Februari van New-York en op 1 Maart van Halifax is vertrokken naar Rotterdam
Het schip is ver over tijd en had reeds lang binnen moeten zijn Sedert het vertrek uit Halifax heeft men niets meer van het vaartuig vernomen.

Uit : Het Centrum, 29 Maart 1917.

De Charlois.
Naar wij vernamen, is het tankschip Charlois, van de American Petroleum Company, nadat het met een lad-ing van ongeveer 3000 ton petroleum op 1 Maart van Halifax naar Rotterdam vertrokken was, onmiddelijk daarna in volle zee gepraaid, en is er vervolgens niets meer van gehoord. De directie vreest, dat het schip verloren is.

Uit : Het Volk, 29 Maart 1917.

Het oorlogsgevaar.
Is de „Charlois" vergaan?
Naar de American Petroleum Company ons mededeelt, schijnt het tankstoomschip "Charlois", met man en muis vergaan te zijn. Het schip was van Halifax op weg naar Rotterdam, geladen  met petroleum en had reeds de vorige week Donderdag binnen moeten zijn. Het laatst werd  het schip gesignaleerd aan de Deen-sche kust. Na dien heeft men er niets meer van vernomen.

Uit : Het NRC, 29 Maart 1917.

De Charlois.
Naar wij vernamen, is het tankschip Charlois, van de American Petroleum Company, nadat het met een la-ding van ongeveer 3000 ton petroleum op 1 Maart van Halifax naar Rotterdam vertrokken was, onmiddelijk daarna in volle zee gepraaid, en is er vervolgens niets meer van gehoord. De directie vreest, dat het schip verloren is.

Uit : Het Centrum, 30 Maart 1917.

DE „CHARLOIS" VERGAAN.
Naar de American Pelroleum Company ons mededeelt, schijnt het tankstoomschip „Charlois" met man en muis vergaan te zijn. Het schip was van Halifax op weg naar Rotterdam, geladen met petroleum en had reeds de vorige week Donderdag binnen moeten zijn. Het laatst werd het schip gesignaleerd aan de Deen-sche kust. Nadien heeft men er niets meer van vernomen.
( Het stoomschip „Charlois" behoort aan de American Petroleum Comp. te Rotterdam, meet bruto 2744, netto 1919 ton en was in 1889 gebouwd. Ook het s.s. „La Campine" behoorde aan deze Mij. )

Uit : De Leeuwarder Courant, 30 Maart 1917.

Bij den petroleumnood wordt er ernstig over gedacht, zoo wordt uit Amsterdam aan de "N. R. Ct" gemeld, bij het verkeer te water weer van trekschuiten gebruik te maken.
De directie van de American Petroleum Company vreest, dat het tankschip „Charlois" is verloren.
Het is met een lading van ongeveer 3000 ton petroleum op 1 Maart van Halifax naar Rotterdam vertrokken. Het is onmiddellijk daarna in volle zee gepraaid en vervolgens is er niets meer van gehoord.
De American Petroleum Company heeft aan de directie der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij bericht, dat zij, door de torpedeering der tankschepen, buiten staat is voorloopig petroleum te leveren.
Door deze omstandigheid wordt ook bij de spoorwegmaatschappijen groote zuinigheid in het gebruik van petroleum geboden, hoewel de dienst van tractie, belast met het onderhoud der talrijke terreinen nog niet weet, op welke wijze die bezuiniging moet worden gevonden.
Blijft de aanvoer van petroleum nog lang uit, dan staat een nieuwe beperking van het spoorverkeer te wacht-en.

Uit : Vlissingse Courant, 31 Maart 1917.

De "Charlois" niet vergaan ?
Men nam aan, dat de "Charlois" vergaan was. Thans verneemt de "Msb." dat de American Petroleum Comp. vermoed dat de "Charlois" is opgebracht.
Het schip zond 19 Mrt. jl. een draadloos telegram luidende: „Passeerde middernacht Udsire".
Intusschen zijn er toch al weer 11 dagen voorbijgegaan zonder dat men iets van het schip hoorde, zoodat men door bovenstaand bericht de ongerustheid niet wordt weggenomen.
Onder de equipage van dit schip behooren 4 stadgenooten.

Uit : Het Volk, 14 April 1917.

De „Charlois"
Naar wij van de direktie der Amerlcan Petroleum Co., vernemen, stelt zij nog steeds alle pogingen in het werk inlichtingen te krijgen omtrent de „Charlois". Er is nog niets omtrent het schip vernomen, zoodat dus het schip als verloren kan worden beschouwd.

Uit : Het NRC, 24 April 1917.

De Charlois.
Aan boord van het tankstoomschip Charlois, van de American Petroleum Company te Rotterdam, welk schip hoogstwaarschijnlijk met man en muis is vergaan, bevonden zich de volgende personen: G. Smit, Kapitein, uit Den Helder; J.W. Pieters 1e stuurman; W.J. Don, 2e stuurman, beiden uit Rotterdam; A. Mommaas, 3e stuurman, uit Vlissingen; Th. v. Heiningen, kok; W. van Ree, koksmaat, beiden uit Rotterdam; O. Martens, Hofmeester uit Amsterdam; J. Engels, bootsman, uit Delfzijl; M. Faber, timmerman; L. Goor, matroos; J. Vin-ke, matroos; D. Dekker, matroos, allen uit Rotterdam; N. Veerman, matroos, uit Oud-Beijerland; G. Reinders, matroos; P.L. v.d. Pols; matroos, L. van Es, matroos; A.W. van Zeeland, 1e machinist, allen uit Rotterdam; J.P.A. Sorel, 2e machinist, L.C.B. v.d. Schaft, 3e machinist, beiden uit Vlissingen; Joh. Wichers, donkeyman, uit Rotterdam; J. Groot, olieman, uit Amsterdam; Th. Soet, J.F. Gubbels, P. Frankhuizen, M. Ketting, F. Engel-man, O. Lantzendorffer, A.Chr. Calvis, allen stoker; Th.J. Steeger, tremmer; J. de Groot, stoker, allen uit Rot-terdam; J. Holstein, marconist, uit Schiedam; B. Verkade, tremmer, uit Utrecht.