Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Diverse krantenartikelen
"Antwerpen", de ondergang 1916
Berichtgevingen uit diverse kranten, over de gebeurtenissen met de "Antwerpen" in 1916.

Uit : Het Centrum, 16 September 1916.

Een Nederlandsch stoomschip tot zinken gebracht.
Volgens een Lloydbericht is het Nederlandsche SS "Antwerpen" tot zinken gebracht. Het was een splinter-nieuw schip, pas in Juli van dit jaar te water gelaten, 4000 ton groot.

Uit : Het NRC, 16 September 1916.

De "Antwerpen".
Vogens hier ter stede ontvangen bericht is het tankstoomschip Antwerpen, van de American Petroleum Comp., alhier, dat op reis was van New-York naar London met 10,322 ton petroleum als lading tot zinken ge-
bracht.
De gehele bemanning is gered.
De "Antwerpen", ongeveer 4000 ton groot, was een nieuw schip, gebouwd te New Port News. Het maakte zijn eerste reis. Het schip was 31 Augustus van New-York vertrokken. Het casco van het schip is hier te lande gewoon verzekerd voor 4 millioen. De lading en vracht zijn te Londen verzekerd voor 2 1/2 millioen gulden. Het schip was voor eenige reizen gecharterd.

Uit : Leidsche Courant, 16 September 1916.

De „Antwerpen".
Volgens te Rotterdam ontvangen berichten is het tankschip "Antwerpen", van de American Petroleum Comp. te Rotterdam, dat op reis was van New-York naar Londen met 10,322 ton petroleum als lading tot zinken ge-bracht.
De geheele bemanning is gered.
De "Antwerpen",  is ongeveer 4000 ton groot, was een nieuw schip, gebouwd te New Port Nevvs. Het maak-te zijn eerste reis.
Het schip was 31 Augustus van New York vetrokken.

Uit : Het NRC, 16 September 1916.

De duikboot- en mijnoorlog.
PLYMOUTH. 16 September. (Reuter.) De bemanning van het Nederlandsche stoomschip "Antwerpen", waarvan reeds bericht is dat het gezonken is, is geland.

Uit : De Leeuwarder Courant, 16 September 1916.

De Oorlog ter Zee.
De handelsoorlog.
Londen, 13 September. (Reuter). Vertraagd.
Lloyds meldt, dat het Nederlandsche stoomschip „Antwerpen" tot zinken is gebracht.

Uit : Het NRC, 17 September 1916.

De "Antwerpen".
De directie van de American Petroleum Comp. alhier heeft van den gezagvoerder vande "Antwerpen" het navoIgende telegram ontvangen: "Anwerpen" door Duitsche onderzeeer 13 dezer om 8 uur 's morgens tot zinken gebracht 49 graden 30' N.B., 6 graden 41' W.L. West.
Onmogelijk eerder te seinen eerst heden te 12 uur te Plymouth geland. De geheele bemaning is gered.

Uit : Het NRC, 17 September 1916.

GEMENGD.
Antwerpen. Falmouth, 16 Sept. Drie reddingbooten gemerkt „Antwerpen", Rotterdam zijn 13 dezer, 30 mijl W.Z.W. van de Lizard opgepikt en hier aangebracht.

Uit : Algemeen Handelsblad, 17-09-1916

De „Antwerpen”.
Volgens een nader te Rotterdam ontvangen bericht had het tankstoonischip "Antwerpen", van de American Petrol. Comp. te Rotterdam, dat op reis was van New-York naar Londen, 10.322 ton petroleum als lading.
De geheele bemanning is gered. De "Antwerpen", ongeveer 4000 ton groot, was een nieuw schip, gebouwd te New-Port News. Het maakte zijn eerste reis
Het schip was 31 Augustus van New-York vertrokken.

Uit : De tribune : soc. dem. weekblad, 18-09-1916

De „Antwerpen” tot zinken gebracht
Lloyds verneemt uit Plymouth, dat de bemannmg van 't Nederlandsche stoomschip "Antwerpen" daar aan land is gebracht.
Omtrent het tot zinken brengen van het Nederlandsche stoomschip "Antwerpen", deelde de directie der American Petroleum Company nader mede, dat dit vaartuig op 31 Augustus van New-York was vertrokken,
met bestemming naar Londen. Het schip was geladen met 10.300 ton olie. Volgens de berekening, had het op 14 September te Londen moeten arriveeren. Het was de allereersto reis, die de „Antwerpen" deed, want
het vaartuig was in Amerika te Newport News gebouwd en in Augustus in dienst gesteld.
De bemanning bestond uit Hollanders en Amerikanen. Thans ontving de directie bericht, dat dit nieuwe schip tot zinken is gebracht. Afgaande op den datum, waarop dat geschied is, kan men constateeren, dat het tot zinken brengen plaats heeft gehad nabii do Zuidkust van Engeland. Vermoedelijk is het vaartuig niet getorpedeerd, doch door bommen in de machinekamer, die bij dit vaartuig in het achterschip is gelegen,
tot zinken gebracht. ( AAV : ????? )

Uit : De Leeuwarder Courant, 18 September 1916.

De handeIsoorIog.
Zaterdag hebben we gemeld, dat het Nederlandse stoomschip „Antwerpen" tot zinken is gebracht. De „Antwerpen" is een tankschip van de American Petroleum Comp. te Rotterdam, dat op reis was van New York naar Londen met 10,322 ton petroleum.
De geheele bemanning is gered.
De "Antwerpen" ongeveer 4000 ton groot was een nieuw schip gebouwd te New Port News. Het maakte zijn eerste reis. Het schip was 31 Augustus van New-York vertrokken
Het casco van het schip is hier te lande gewoon verzekerd voor 4 millioen. De lading en vracht zijn te Londen verzekerd voor 2 1/2 millioen gulden.
Het schip was voor enkele reizen gecharterd.

Uit : Het NRC, 23 September 1916.

De "Antwerpen".
Hedenmiddag is aan de Wilhelminakade alhier aangekomen het stoomschip "Rijndam", van de H. A. L. Aan boord bevindt zich de bemanning van het op de Westkust van Engeland door een Duitsche duikboot ge-torpedeerde stoomschip "Antwerpen", van de American Petroleum Comp. alhier.

Uit : Het NRC, 24 September 1916.

De "Antwerpen".
Het gedeelte der bemanning van de "Antwerpen", dat gistermiddag met het stoomschip "Rijndam" alhier is aangekomen, telt 26 personen, onder wie kapitein H. Segebarth. Opeen paar Noren na zijn het allen Ne-derlanders. De andere Ieden van de bemanning, Amerikanen en Engelschen, zijn te Plymouth achtergeblev-en.
De "Antwerpen", van de American Petroleum Company, een nieuw schiip, ongveer 13,000 ton groot, deed zijn eerste reis en had een lading in van 10,400 ton petroleum.
Den 12 den dezer op 49' 30' Noorderbreedte en 6' 41' Westerlengte, enkele uren buiten de Scilley-eilanden, werd het schip door een Duitsche duikboot bevolen te stoppen. De eerste officier begaf zich met de papier-en in een roeiboot naar de duikboot en nadat daarvan inzage was genomen, kreeg de bemanning ruim-schoots gelegenheid om zich in de reddingbooten te begeven. Daarna is de "Antwerpen" getorpedeerd.
Ongeveer acht uren heeft de bemanning in de booten gezeten voor zij door een Engelsche torpedoboot op-gepikt en naar Plymouth gebracht werd. Niemand heeft letsel gekregen.
Voor kapitein Segebarth met zijn mannen de "Rijndam" verliet, werd een verklaring voor de Nederlandsche marineofficieren afgelegd.

Uit : Het Centrum, 24 September 1916.

Omtrent het torpederen van het stoomschip "Antwerpen" verneemt de Tel. nog de volgende bijzonderhed-en:
De "Antwerpen" bevond zich in den morgen van den 12en September op 25 mijl buiten de Scilly-eilanden, toen men te 8 uur een Duitsche duikhoot op grooten afstand waarnam. De Duitsche duikboot loste een schot, ten teeken, dat de "Antwerpen" moest stoppen. Aan dit bevel werd gevolg gegeven. Toen volgde het bevel "Boot uilzetten en papieren laten zien".
De 1e stuurman en twee matrozen brachten de papieren naar den duikboolcommandant, die daarop bevel gaf het schip te verlaten, daar het getorpedeerd zou worden. Men kreeg een half uur tijd om van boord te gaan.
Te negen uur was de kapitein met de geheele bemanning van boord, nadat men vooraf opbevel der Duitschers alle waterdichte schotten had opengezeot. De Duitschers richten toen een torpedo op het achter-schip, waarop de Antwerpen langzaam achterover sloeg en daarna zonk.
Ten slotte  was alleen nog de neus van het schip boven water. Te 10 uur was het vaartuig geheel verdwenen. De behandeling, die men van de Duitschers ondervond was zeer voorkomend. Zij beroemden er zich op, in de buurt nog vier ander Engelscthe schepen tot zinken te hebben gebracht.
Het aanbod om de drie reddingbooten een eind weg te sleepen, werd van de hand gewezen.
Het weer was zeer mooi, hoewel er veel deining stond. Van 10 uur in den morgen tot 0 uur in den avond dob-berden de schipbreukelingen rond. Toen werden zij ontdekt door een Engelschen torpedojager, die onmid-dellijk op hen af kwam en hen liefderijk aan boord opnam.
Blijkbaar had de Duitsche onderzeeboot hen gevolgd, want nauwelijks bevonden zij zich aan boord van den torpedjager of een torpedo schoot rakelings voor de boeg langs. De jager verwijderde  zich daarop zoo snel mogelijk. Aan boord van dit oorlogsvaartuig moesten de schipbreukelingen twee dagen en twee nachten doorbrengen. Het werd dus wel enigsszins behelpen, maar men verzorgde hen zoo goed als het kon. Zij zijn vol lof over de ontvangst, die hun daar is te beurt gevallen.
Alvorens naar Plymouth terug te keeren, moest de torpedojager zijn opdracht volvoeren; het convoyeeren van een transportschip met Canadesche vrijwilligers. Daardoor kwam het, dat men eerst 3 dagen later iets van de ramp te hooren kreeg.
Van Plymouth gingen de schipbreukelingen per trein naar Falmoulh, vanwaar zij aan boord van de "Rijndam" worden gebracht,

Zie ook : TANKER "ANTWERPEN" TORPEDOED