Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Diverse krantenartikelen
Stoomschip "Chester" in het nieuws
Bron : NRC 09 Juli 1891
Londen, 7 juli.
Volgens telegram uit New York d.d. 6 juli werd het stoomschip SERVIA, van New York naar Liverpool, circa 160 mijl oost van Sandy Hook gepasseerd door het stoomschip EIDER. De SERVIA had een defecte ma-chine (gebroken hogedrukpen) en keerde terug naar New York, gesleept wordende door de Nederlandse tankstomer CHESTER, van New York naar Rotterdam bestemd. In het geheel bevonden zich aan boord van de SERVIA 470 passagiers 1 e klasse, 110 passagiers 2 e klasse en 155 tussendeks- passagiers. Onder de passagiers aan boord van de SERVIA bevindt zich ook Prins Georg van Griekenland.

Bron : NRC 10 Juli 1891
New York, 8 Juli.
Het alhier met machineschade uit zee teruggekeerde stoomschip SERVIA heeft een pen van de krukas ge-broken en zal het vervaardigen van een nieuwe pen een oponthoud van twee à drie weken vergen. Het onge-val gebeurde de 4 e juli des avonds te half zeven op 217 mijlen ten oosten van Sandy Hook. De CHESTER trof het stoomschip des anderen daags 9.30 v.m. aan en nam het op sleeptouw tot het door een sleepboot werd afgelost. De CHESTER heeft bij het slepen schade geleden aan de stuurboord-beting.

Bron : NRC 14 Juli 1891
New York, 10 Juli.
Door de rederij van de Nederlandse tankstomer CHESTER, van New York naar Rotterdam, die het stoom-schip SERVIA, naar Liverpool bestemd, met defecte machine aantrof en tot voor de haven van New York te-rugsleepte, werd USD 75.000 gevraagd voor de verleende assistentie. De Cunard Company is van mening, dat USD 15.000 voldoende vergoeding is.

Bron : NRC 3 Januari 1893
IJmuiden, 31 December.
Het Nederlandse stoomschip CHESTER, heden hier van New York binnengekomen, had aan boord de ge-hele bemanning, zijnde 19 personen, van het Engelse fregat VANCOUVER, kapt. Purdy, van St. Johns met een lading hout naar Penarth Roads voor orders bestemd. Genoemd schip was ten gevolge van hevig stormweder lek gesprongen en dreef tijdens zwaar stormweder geheel ontramponeerd, toen het op 47º42 N.B. en 35º13 W.L. door de CHESTER werd aangetroffen. Door van de CHESTER olie te werpen heeft men met veel moeite de zee zodanig gekalmeerd, dat de bemanning van de VANCOUVER, met eigen boot op de CHESTER kon overkomen, ofschoon dit met groot levensgevaar gepaard ging. Het schip had toen reeds vier dagen rondgedreven. De schipbreukelingen zijn met de CHESTER naar Amsterdam opgevaren. Het schip VANCOUVER, groot 1403 ton, werd in 1876 van hout gebouwd te Groscoque.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 03-01-1893
Scheepstijdingen
Door het st. Chester, van Newyork alhier binnen, zijn 19 man aangebracht, uitmakende de bemanning van het Eng fregatschip Vancouver, kapt. Purdie, van St.John, N.B. met houtn. Penarth v. o. bestemd.
Het schip was door stormweerlek gesprongen en dreef gedurende 4 dagen vol water en in ontredderden staat, totdat het den 22sten Dec. op 47° 42' N.Br. 35° 13 W.L. tijdens hevig stormweder werd gezien door de Chester, die brjdraaide en door het overboord werpen van olie de zee zoodanig kalmeerde, dat de equipa-ge van de Vancouver in staat was in eigen boot aan boord van de Chester te komen, hetgeen echter met le-vensgevaar gepaard ging.
De bemanning vaart mee op naar Amsterdam.

Bron : PGC 20 Februari 1893
Londen, 17 Februari.
Het Nederlandse stoomschip CHESTER, van Rotterdam naar New York, is met defecte machine en schade aan de schroef Halifax binnengelopen.

Bron : PGC 6 Maart 1893
Halifax, 17 Februari.
Het Nederlandse stoomschip CHESTER, van Rotterdam naar New York, heeft een schroefblad verloren. De reparatie zal in circa een week geëindigd zijn. Het stoomschip is in het droogdok geplaatst.

Bron : NRC 30 Maart 1893
IJmuiden, 29 Maart.
Het uitgaande stoomschip CHESTER wordt alhier opgehouden wegens een defect aan de machine.

Bron : NRC 11 Maart 1894
Rotterdam, 10 Maart.
Volgens telegram uit Baltimore, is het Nederlandse stoomschip CHESTER van Amsterdam naar Baltimore, te Cobb Island benoorden Kaap Charles gestrand, assistentie is derwaarts gezonden (opm: zie NRC 130494).

Bron : Leidsch Dagblad, 12/03/1894.
Londen 10 Maart.
Volgens telegram uit Baltimore is het Nederlandsche stoomschip "Chester", van Amsterdam naar Baltimore, op Cobb Island te noorden van Cape Charles gestrand. Assistentie is derwaats vertrokken.

Bron : NRC 13 Maart 1894
Rotterdam, 12 Maart.
Volgens van Lloyd's ontvangen telegram is het stoomschip CHESTER van Amsterdam naar Baltimore, dat op Cobb's eiland aan de grond zat, vlot gekomen en te Kaap Henry binnengekomen.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad 14 Maart 1894
Scheepstijdingen, Rotterdam, 13 Maart.
Het ss. Chester, van Amsterdam naar Baltimore, op Cobb Island gestrand (zie vorig No.) is vlot en te Balti-more aangekomen.

Bron : NRC 1 September 1894
IJmuiden, 31 Augustus.
Bij het in de sluis komen liep het Nederlandse tankstoomschip CHESTER tegen de remming en bracht daar-aan schade toe. Het anker drong door de huid van het schip, juist boven de waterlijn en beide handen van het anker zijn bij de schacht afgebroken.

Bron : NRC 9 September 1894
Amsterdam, 8 September.
Het stoomschip CHESTER, heden van hier naar New York vertrokken, is in het Noordzeekanaal in aanvaring geweest met het van de Zwarte Zee komende stoomschip TEUTONIA. Van de CHESTER werden enige boegplaten aan bakboord ingedrukt, terwijl de TEUTONIA slechts geringe schade bekwam. De CHESTER heeft inmiddels heden weer zee gekozen.

Bron : NRC 26 Februari 1897
Scheepstijdingen
Londen, 25 Februari.
De Ned. tanksteamer Chester, van Philadelphia naar Rotterdam, dat gisteren Scilly passeerde, rapporteer-de, dat alles van dek was geslagen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant Datum, 17-01-1898.
Londen, 14 Januari.
Het Ned. stoomschip Chester, 10 dezer van Rotterdam te Newyork aangekomen, heeft schade aan het roer,
die aldaar moet worden gerepareerd, terwijl ook eenige andere lichte schade zal moeten worden hersteld.

Bron : Algemeen Handelsblad, 16-01-1898.
Chester.
(Londen, 14 Jan.)
Het stoomschip Chester arriveerde 10 Jan. van Rotterdam te Newyork met schade aan de spanten, platen enz. en het roer op 2 plaatsen gebroken, (zie vorig Avondblad).

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant Datum, 14-02-1899.
Amsterdam, 13 Februari.
Het st. Chester, van Philadelphia alhier aangekomen, heeft zwaar stormweerdoorstaan. Een sloep werd ver-brijzeld, de aohterstuurkast is overboord geslagen, het achterstuurrad beschadigd, terwijl ook eenige ka-juitsdeuren weggeslagen of beschadigd zrjn.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant Datum, 5-04-1899.
Maassluis, 3 April.
Het st. Chester, van New-Tork komende, is door mist op de Maasvlakte aan den grond geraakt, doch kwam met assistentie van de sleepbooten Lauwerzee, Oceaan, Pernis en Vlaardingen weder vlot en was hedenavond ten 7 u. 30 m. binnen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant Datum, 6-04-1899.
Maassluis, 4 April.
Het st. Chester werd vlot gesleept, na 150,000 gallons petroleum te hebben uitgepompt. Behalve aan dek, werd geen schade gerapporteerd. Het stoomde met eigen kracht op naar Rotterdam.

Bron : NRC 20 September 1901
Antwerpen, 17 September.
De gezagvoerder van het stoomschip CHESTER, van Baltimore hier aangekomen, rapporteert dat tijdens stormweder één van de schroefbladen werd verloren en een deel der machine defect werd.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 21/12/1901
Antwerpen, 17 September.
Het hier van Baltimore aangekomen Nederl. tankstoomschip Chester verloor tijdens ruw weereen blad van
de schroef, terwijl een deel der machine in 'tougereede geraakte.
Hier in 't dok is de Chester in aanvaring gekomen met het Belgische stoomschip L'Avenir, uit Ostende, dat schade leed aan haar platen en water maakt.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant Datum, 21-09-1909.
Antwerpen, 17 September.
De Belgische stoomboot L'Avenir kwam hier in het dok in botsing met het Nederl. stoomschip Chester en beliep dientengevolge eenige schade.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 21/12/1901
Scheepstijdingen.
Gepraaide schepen.
8 Dec., op 41º Nbr. en 69º Wl. het Nederl. tankstoomschip Chester, van Newyork naar Amsterdam.

Bron : Leidsch Dagblad, 12/03/1904.
Telegrammen.
LONDEN, 12 Maart. Volgens bïj Lloyds ontvangen telegram is heb Nederlandsche stoomschip "Chester", van Batoum naar Rotterdam, in de Dardanellen op Yenishehr Bank gestrand. Assistentie is ter pIaatse.

Bron : DS 14 Maart 1904
Dardanellen, 11 Maart.
Het Nederlandse stoomschip CHESTER op reis van Batoum naar Rotterdam is gestrand bij Genishehr Bank. De bergingstomers DALHOUSIE, WARREN HASTINGS en KNIGHT OF ST PATRICK verlenen assis-tentie.

Bron : DS 15 Maart 1904
Het stoomschip CHESTER is zonder lossen van de lading door de bergingstomers vlot gesleept.

Bron : Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie 19 September 1904
Van Heinde en Verre.
Raad van Tucht.
De Raad van Tucht voor de Koopvaardij, zitting houdende in het Paleis van Justitie te Amsterdam deed uit-spraak in de zaak van kapitein G.A. Ocken. uit Oldenburg, die met het Nederlandsche stoomschip "Chester" den 8 en Maart in de Dardanellen bij Kaap Helios aan den grond voer, welke uit grof zand bleek te bestaan. Den 15 en Maart d. a. y. kwam het vaartuig vlot waarna het den volgenden dag naar Rotterdam stoomde. In de scheepsverklaring wordt gezegd, dat het vastraken van het vaartuig moet worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de zuidelijke boei bij Kaap Helios, waarop de kapitein had gevaren, een mijl uit haar positie was geraakt.
De Raad van Tucht was van oordeel, dat het aan den grond raken van het schip te wijten is aan de schuld van kapitein Ocken, doordien deze niet navigeerde naar peilingen op vaste en daarvoor in de zeilaanwijzing-en voor dat vaarwater aangegeven landmerken, te meer waar in die zeilaanwijzingen tegen het varen op boeien wordt gewaarschuwd. Hoewel de kapitein deze zeilaanwijzingen aan boord had, heeft hij erkend ze niet te hebben geraadpleegd. Dat hij reeds zeven malen zonder averij te beloopen op de boeien voer, kan hem in deze niet verontschuldigen. In het betoonde gemis aan goede zeemanschap en nalatigheid vindt de Raad van Tucht dan ook reden straf op te leggen, nl. schorsing van kapitein Ocken voor den tijd van 6 maanden als gezagvoerder op een Nederlandsch koopvaardijschip. Bovendien werd hij veroordeeld in de kosten ad. f 19.80, verhaalbaar bij lijfsdwang.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 September 1904.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 21 Sept. Het tankstoomschip Chester, van Antwerpen naar Butoum, vertrok 15 Sept. van Konstantinopel.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 Januari 1909.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 5 Jan. Het tankstoomschip Chester, van Antwerpen naar Philadelphia, arriveerde 3 Jan. te Halifax om kolen.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 8 April 1909.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 7 April. De Ned. sleepboot "Thames" vertrok 6 April van Port-Said naar Constanta om het aldaar met verlies van schroef liggende tankstoomschip "Chester" van daar naar Antwerpen te sleepen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant Datum, 08-04-1909.
Buitenlandsche Havens:
Port Said, aang. 6 April Thames, sleper, van  Singapore, vertrekt naar Constanta om het stoomschip Chest-er van daar naar Antwerpen te sleepen.

Bron : Vlissingse Courant, 09/04/1909.
Het Nederlandsche stoomschip "Chester", van Kustendje ( Roemenie ) naar Antwerpen, heeft zijne schroef
verloren. Zij zal door de sleepboot "Thames", van de "Internationale Sleepdienst" van Rotterdam, naar Ant-werpen gebracht worden.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 04-05-1909.
De sleepboot Thames met het tankstoomschip, Chester op sleeptouw van Kustendje naar Antwerpen, pas-seerde 30 April / 1 Mei Gibraltar.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 13-05-1909.
De Ned. sleepboot Thames arriveerde 12 Mei 1909 met het tankstoomschip Chester van de Zwarte Zee te Antwerpen.

Bron: Het NRC, 15/05/1911.
Belgie.
In het Handelsblad van Antwerpen lezen wij nog de volgende bijzonderheden over hetgeen in den loop van den dag van gisteren in de Scheldestad is voorgevallen :
Voor den oogenblik is er aan de dokken of elders nog weinig te zien, betreffende de zeeliedenstaking. Nergens is er iets ongewoons te bemerken en alles is zoo kalm als op de gewone dagen. Alleenlijk worden wat meer zeelieden bemerkt en ook wat meer politieagenten in den omtrek van bet Zeecommisariaat, waar de aanwerving gewoonlijk plaats heeft.
Wat de aanwerviing van zeevolk betreft, deze gaat zoo regelmatig zooals voorheen, en geen schip, heeft zijn vertrek moeten uitstellen. Buiten de "Tigris", werd gisteren nog eene volledige bemanning aangeworven, voor de schepen "Baron Baeyens" en "Chester". (De "Chester" behoort aan de Amerikaanscbe Petroleum-compagnie te Rotterdam en is volgens de laatste ingekomen berichten op reis naar Baltimore, Vlissingen reeds gepasseerd. - Red.)
Deze laatste, een petroolboot, is dezen morgen vertrokken, doch, om alle mogelijke wanordelijkheden of op-stootjes te vermijden, is de "Chester", zonder machinevolk, van de haven vertrokken om op de reede van Austruweel het anker uit te werpen.
De aan wal gebleven bemanning heelt zich dan op de eene of andere plaats op een paar motorbootjes inge-scheept, die haar naar de "Chester" brachten.
Vandaag waren geene, aanmonsteringen aangezegd, noch op het Engelsche consulaat, noch op het zee-commisariaat, zoodat er geen bestatigingen zijn te doen.
Allleen dient er opgemerkt dat er tot heden geen stoker, trimmer of olieman is aangemonsterd voor de st. "Finland". Zooals men weet, zijn daar de matrozen reeds gisteren aangemonsterd, al bestond er in den be-ginne wat aarzeling.
Eerlijk gesproken schijnt de heele beweging voor het oogenblik zich samen te trekken op den Red-Star lijner  "Finland".
Voor het Zeemanshuis, Ankerrui waren dezen morgen vroeg, eenige zeelieden samengekomen ; om wanor-delijkheden te voorkomen werden er een viertal politieagenten geplaatet. Alles bleef kalm.

Bron : Het NRC, 10-03-1914.
Gemengd.
CHESTER. Londen, 9 Maart. Het van Antwerpen naar New Vork bestemde St. Chester liep te Portland ( UK  - AAV ) binnen; bracht aldaar 2 gewonde opvarenden aan den wal en zette daarna de reis voort.
(De Chester passeerde 9 Maart Lizard).

Bron : Het NRC, 6 Februari 1915.
Gemengd
Chester.
ROTTERDAM, 6 Februari. Men seint ons ult Londen: Volgens een Reuter telegram is het Nederlandsche stoomschip Chester in den Atlantischen Oceaan verongelukt. De bemanning is gered.
(De Chester van de American Petroleum Company te Rotterdam, in 1888 to Greenock gebouwd, was groot bruto 2568 en netto 1837 register ton).

Bron : Het NRC, 9 Februari 1915.
De schipbreuk van de Chester.
NEW YORK, 7 Februari. (Reuter.) Hier is bericht ontvangen, dat de Chester op 4 dezer in zinkenden toe-stand in den Atlantischen Oceaan op 47 graden N.B., en 33 graden W.L. verlaten is. De bemanning is aan boord van de Pliladelphia.

Bron : Algemeen Handelsblad, 07-01-1916
De Nederlandsche groote Scheepvaart in 1915.
De American Petroleum Company, te Rotterdam, verloor het s.s. "Chester" (2530 br.'t.), dat in den Atlant. Oceaan wrak werd.