Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Diverse krantenartikelen
Stoomschip "American" in het nieuws
Bron: Algemeen Handelsblad, Ochtend, 5 Februari 1892
Schepen in aanbouw.
Voor de American Petroleum Company A.P.C. is thans in aanbouw te Newcastle o/Tyne de grootste en snelste Tankstoomboot van alle tot nu toe voor dir doel geconstrueerde schepen, die nog in den loop van dezen zomer onder Hollandsche vlag in geregelde vaart tusschen Noord-Amerika en Holland zal komen.
De afmetingen daarvan zijn: lengte 345 breedte 44 en diepte 29.1 Engelsche voet, gebouwd als drie dekschip met triple compound machines van ongeveer 2200 paardenkracht en zal het met eene lading van 4400 tons losse petroleum en 600 tons kolen 11 mjlen  in zee loopen. De lading bestaat dus uit circa 30,000 vaten petroleum en zullen daarmede volgens berekeningen tien reizen 's jaars circa 300,000 vaten petroleum van Amerika naar Holland vervoerd worden.
Met hare andere stoombooten Chester, Ocean, Charlois en Bremerhaven, alle onder Hollandsche vlag varende en te zamen van eene capaciteit van 14,500 tons kan de American Petroleum Company alsdan in een jaar een quantum van 1,050,000 vaten petroleum in Holland aanvoeren, hetgeen ruim voldoende zal zijn om de geheele binnenlandsche consumptie en het bestaande debiet van export vanaf Rotterdam en Amsterdam van geraffineerde Amerikaansche petroleum te voorzien.

Bron :Shields Daily Gazette, Thursday, 20/10/1892
LAUNCH AT JARROW
There was launched from Messrs Palmer's shipbuilding yard, Jarrow, yesterday, a large steel screw steamer of the following dimensions : - 345 Feet between perpendiculars, 44 feet moulded breadth, and 29feet molded depth. She is built under spacial survey to take the highest class in both Lloyd’s and Veritas registers, and is specislly constructed tor carrying petroleum all in bulk, the hold being divided into oil-tight compartments. She will be rigged as a three-masted schooner, and the machinery is placed aft of the oil tanks. A long poop is fitted, extending amidships, having accommodation aft for the engineers and
amidships for the captain and officers, the crewbeing housed in a topgallant forecastle. The vessel will be fitted  with adouble set of Worthington’s powerful steampumps for discharging the oil, electric lighting system, and the latest improvements. She has been built for the American Petrolem Company of Ro|terdam, and was named the American, by Mrs Horstmann. There were present at the launch Sir Charles M. and
Lady Palmer, Mr and Mrs Randehrouch, Capt. and Mrs. Voege, Mr. A. M. Palmer, Mr Price,and Mr Dugdale.

Bron : NRC 18 November 1892
Londen, 14 november.
Te Yarrow werd een nieuwe tanksteamer te water gelaten, genaamd AMERICAN. Deze kan in 16 tanks 4.500 ton petroleum laden. De machine bevindt zich achter in het schip. (Opm. ze is bestemd om onder Nederandse vlag te komen).

Bron : NRC, 14 Januari 1893
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 12 Jan.
Het stoomschip American (zie vorig No.) van Newyork met petroleum naar hier bestemd, zit op het Zuiden aan den grond. Een tanklichter van dezelfde reederij is ter plaatse, om het schip te lichten.
13 Jan.
Het stoomschip American is nog niet vlot gekomen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 14 Januari 1893
Maassluis, 13 Januari
Het op het Zuiden aan den grond geraakte stoomschip American is nog niet vlot gekomen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 14 Januari 1893
Maassluis, 13 Januari
Het st. American is, na gelicht te hebben, hedenmorgen vlotgesleept en op order der reederij naar Antwerpen vertrokken.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 13 Februari 1893
Londen, 10 Februari
Het Ned st. American is bij het vertrek van Newyork naar Rotterdam op de rivier aan den grond gevaren, doch kwam zonder assistentie weder vlot en zetto de reis voort.

Bron: Algemeen Handelsblad, 17 Maart 1893
Sarnia, ( New York ) 14 Maart
Het stoomschip American, van Rotterdam hier aangekomen, passeerde 11 Maart op 42° 32' NBr. 61* 8' WL. het stoomschip Sarnia, van Liverpool naar Halifax, met gebroken as. Verlangde geen adsistentie en alles was wel aan boord.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 11 Juli 1893
Amsterdam, 8 Juli
Het Ned. st. American, van Rott. n. Newyork, is met 2 gebroken schroefbladen te Halifax aangekomen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 2 September 1893
Amsterdam, 2 September
De gezagvoerder van het Ned. st. American, alhier aangekomen, rapporteert 22 Aug. op 47° 48' N.Br. en 49° 2' W.L. een ijsberg te zijn gepasseerd, van circa 300 voet hoog en circa 700 voet lang; later nog een van 200 hoog en 590 voet lang.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 April 1894
New York, 31 Maart.
De gezagvoerder  Het Nederl. ss. American, hier heden van Amsterdam aangekomen, rapporteert, dat gedurende een storm, de stuurboordszijde van de brug weggeslagen en de ingang naar de hut verbrijzeld werd.

Bron: Algemeen Handelsblad, Ochtend, 22 Mei 1894
Stoomvaartberichten
NEWYORK, 7 Mei.
Het Ned. SS American, van Rotterdam hier aangekomen, ondervond op 24 en 25 April een harden storm,
waarin een schroef blad werd verloren.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 24 Mei 1894
Newyork, 7 Mei.
Het Ned. st. American, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft 24 en 25 April een storm doorstaan
en een schroefblad verloren.

Bron : De Standaard, 14 Februari, 1895
PORTLAND, 11 Febr. American, (s) naar Rotterdam met dekschade.

Bron : NRC 14 Februari 1895
Portland, 11 februari.
Het Nederlandse stoomschip AMERICAN, van New York naar Rotterdam, hier heden binnengelopen, rapporteert meestal stormweder uit het oosten te hebben gehad. De 2e dezer werd het stoomschip belopen door een storm met de kracht van een orkaan, waardoor schade aan boten, luchtkokers en andere zaken werd veroorzaakt.

Bron : Algemeen Handelsblad, 14 Februari 1895
Rotterdam, 13 februari.
Het stoomschip AMERICAN alhier aangekomen van New York, rapporteert in den Atlantische Oceaan voortdurend slecht weer te hebben gehad en behalve schade aan luchtkokers en booten eenige dekschade te hebben bekomen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 10 December 1895
Scheepstijdingen
Ymuiden, 9 Dec. De st. American en Plover, die hier hoog aan den grond zaten, zijn door de sleepbooten Titan en Simson vlot gebracht.

Bron : Algemeen Handelsblad, 9 Oktober 1896
Scheepstijdingen
American, (Newyork, 27 Sept.) Het stoomschip American, hier gisteren aangekomen van Amsterdam, rapporteert op 23 Sept. by Sable Island een hevigen N. N. W. storm te hebben doorgestaan tijdens welken zware zeeën over het schip sloegen die eenige schade aan de brug veroorzaakten.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 20 November 1896
Scheepstijdingen
Rotterdam, 20 November. Het Ned.erl. tankstoomschip American, van Baltimore naar hier, passeerde gisteren Prawlepoint mat verlies van twee schroefbladen.

Bron : NRC 13 Augustus 1897
Londen, 11 augustus.
St. John's (N.F.), Volgens telegram uit St. John’s verlangt het stoomschip BARCELONA, dat het stoomschip ROTTERDAM van het strand afsleepte, bergloon. Het stoomschip AMERICAN is op weg naar St. John’s om de lading olie van het stoomschip ROTTERDAM over te nemen. Door een duiker, die de bodem onderzocht, werden eni-ge lekken gestopt, waardoor de toestand van het schip veiliger is geworden.

Bron : Het Nieuws van den Dag, Kleine krant, 16 Augustus 1897
St. John’s (N.F.) Volgens telegram uit St. John's is het stoomschip American aldaar aangekomen aangekomen om 2000 ton olie uit het stoomschip Rotterdam over te nemen. De American zal hedenavond de reis naar Rotterdam aanvaarden.    ( Zie Nieuws ss Rotterdam (1) - AAV )

Bron : NRC 17 Augustus 1897
St. John’s (N.F.) (geen datum). Door de reders van het stoomschip BARCELONA werd een eis tot bergloon ingesteld voor de verleende assistentie en het binnenbrengen te St. John’s van het stoomschip ROTTERDAM ten bedrage van USD 60.000. Tweederde van de uit 6000 ton gescheepte lading is verloren geraakt; 2000 ton is verscheept per stoomschip AMERICAN.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 Augustus 1897
St. John’s (N.F.) 13 Augustus 1897, Het hier aangekomen stoomschip American heeft de resternde 2000 ton petroleum van de Rotterdam overgenomen en vertrekt hedenavond.    ( Zie Nieuws ss Rotterdam (1) - AAV )

Bron : PGC 10 Januari 1898
New-York, 28 december. Volgens rapport van de gezagvoerder heeft het Nederlandse stoomschip AMERI-CAN, op de reis van Amsterdam, herwaarts, de 23e dezer bij George’s Shoal een zware N.W. storm door-staan, waarin het schade aan de machine bekwam en genoodzaakt was te stoppen. De voorlopige repara-ties waren in 14 uren volbracht, waarna het stoomschip met mindere vaart de reis voortzette.

Bron : Algemeen Handelsblad 31 Januari 1898
Scheepstijdingen.
Londen, 30 Januari. Het Ned. stoomschip American is van Rotterdam te New York aangekomen met een defecte circulatie-pomp.

Bron : PGC 20 Maart 1898
Highland, N.J. (opm: New Jersey) , 8 maart. Het Nederlandse tankstoomschip AMERICAN, van New-York naar Amsterdam bestemd, ligt bij de Highlands gestopt.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 7 Juni 1898
ROTTERDAM, 6 Juni.
Scheepstijdingen.
Het Nederlandsch stoomschip American was 24 Mei in quarantaine geankerd te Newyork naar Rotterdam.

Bron : Leidsch Dagblad, 15/11/1899
Gemengd Nieuws.
Het van Taganrog te IJmuiden komende Oostenrijksch stoomschip "Prazattus" en het uitgaande naar Nieuw-York bestemde Ned. stoomschip "American", zijn met elkaar in aanvaring geweest. De "Prazattus" werd zwaar beschadigd; de boeg is ingedrukt en de steven gebroken, terwijl het schip ook water maakt. De "American" beliep slechts geringe schade.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 4 Augustus 1900.
Scheepstijdingen.
Amsterdam, 2 augustus.
De bus in de achtersteven van het stoomschip AMERICAN en de as zijn gescheurd. Het schip is uit het dok gelaten en wacht op een nieuwe bus van de bouwmeester.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 6 Augustus 1900
Scheepstijdingen.
Het st. American, 25 Juli van Newyork alhier aangekomen, is in het Koninginnedok gehaald om eenige schade aan schroef en as te repareeren.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 Mei 1903.
Scheepstijdingen.
Rotterdam, 20 Mei.
NEW-YORK, 10 Mei. Het hier van Antwerpen aangekomen Nederl. tankstoomschip American ontmoette 8 Mei op 46° Nbr. en 37° Wl. de reeds vroeger gemelde, verlaten Noorsche bark Record. De kapitein zond er ean boot met opvarenden heen om het wrak in brand te steken, daar het gevaarlijk voor da scheepvaart dreef, doch dit wilde niet gelukken aangezien de romp vol  water stond.

Bron : Leidsch Dagblad, 05/11/1903
Gemengd Nieuws.
Het Nederlandsche stoomschip "American," kapitein Merkslaegher, is te Antwerpen van Nieuw-York met pe-troleum aangekomen, aan boord hebbende twee schipbreukelingen van de barge "Echo" met gerste, van Southampton naar Londen bestemd, die men in het Kanaal had aangetroffen. De schipper en matroos had-den de barge verlaten omdat deze in zinkenden toestand was, en hadden reeds een nacht in de boot door-gebracht, toen ze door de "American" werden aangetroffen. De "Echo" werd later 15 mijlen Z.W. van Brigh-ton aangetroffen door de sleepboot "Challenger", die haar te Newhaven binnensleepte.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 September 1904.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 27 Sept.
Het tankstoomschip American arriveerde 26 Sept. van Terneuzen te Newyork.

Bron : Telegraaf, 27 Maart 1905 ( Ochtend ).
Gemengde Berichten.
American. Londen. 26 Maart.
Het Nederl. st. schip „American", van Antwerpen naar New York, is teruggekeerd te Queenstown binnengeloopen met onklare machine.

Bron : Telegraaf, 27 Maart 1905 ( Avond ).
Gemengde Berichten.
American. Londen, 27 Maart.
Het Nederlandsche stoomschip “American” heeft de krukpen gebroken.
Zie vorig ochtendblad.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 28/03/1905
Londen, 27 maart.
Van het Nederlandse stoomschip AMERICAN, te Queenstown uit zee teruggekeerd, is de krukashals losgewerkt.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 06/04/1905
Londen, 5 april.
Het Nederlandse stoomschip AMERICAN heeft na reparatie van de krukashals de reis van Queenstown naar New York voortgezet.

Bron : Dagblad Scheepvaart, 21/06/1906
Dover 21 juni.
Gisteravond is om 22.30 uur bij de South Goodwin gezonken de Deense schoener BERTHA na aanvaring met het Nederlandse tankstoomschip AMERICAN, op weg van Antwerpen naar New York in ballast. De BERTHA was op reis van Rio Grande naar Hamburg met een lading gezouten huiden. Acht opvarenden zijn verdronken. De zoon van de kapitein is door het tankschip gered en heden te Dover aan land gezet. Het stoomschip zette daarna de reis onbeschadigd voort.

Bron : Leidsch Dagblad, 23/06/1906
Gemengd Nieuws.
Het Nederlandsche stoomschip "American", van Antwerpen naar New-York, en de Deensche schoener "Bertha", van Rio Grande naar Hamburg, zijn bij de Goodwins met elkaar in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan de "Bertha" is gezonken. De uit 8 man bestaande equipage is vermoedelijk verdronken. De "American" bleef onbescha-digd en heeft de reis voortgezet.

Bron : Vlissingse Courant, 27/06/1906
Gemend Nieuws.
- bij zijn ontscheping te Dover verhaalde Peter Norholm de tragische geschiedenis van den ondergang der "Bertha". Norholm was de eenige overlevende der 9 man, die aan boord waren der barkentijn "Bertha". Woensdagavond in het Kanaal in den grond geloopen door de stoomboot "American", van de American Petroleum Co. De "Bertha" een stalen schip 300 ton, toebehoorend aan een Deenschen reeder, was op weg van Rio Grande naar Hamburg met een lading huiden. Zij had een bemanning van 7 koppen, ongerek-end de kapitein en twee passagiers. Gedureade de lange reis van Zuid-Amerika naar het Kanaal, stierf de kapitein en werd in zee begraven. Woensdagavond ten 10 ure was de "Bertha" ter hoogte van South Fore- land, bij klaar, rustig weer toen zij volgens het zeggen van Norholm, werd aangevaren door de van Antwerpen komende stoomboot "American."
De barkentyn, middenscheeps getroffen, werd letterlijk in twee gesneden en zonk gelijk een steen.
De meerderheid der opvarenden lagen in kooi en gingen met het schip in den kelder. De stoomboot bleef kruisen in de buurt en pikte ten slotte, in desolaten toestand en enkel met zijn nachthemd aaa, Peter Norholm op, die aldus gedurende die reis eerst zijn vader en later al zijne varensgesellen verloor. De arme jougen, die circa 20 jaar oud is, was nog niet geheel op zijn verhaal, toen hij deze mededeelingen deed. Hij was in zijn kooi toen de aanvaring geschiedde. Hij liep in zijn hemd naar boven en iemand riep hem toe: Spring over boord, we vergaan. Enkel omdat bij goed zwemmen kon, werd hij niet door een draaikolk van het zinkende schip opgezogen.

Bron : Het Nieuws van den Dag, : kleine courant", 19-01-1908
Scheepstijdingen.
New York, 17 Jan.
Het st. American van Antwerpen, heeft op de reis zeer slecht weer doorstaan, waardoor dekschade
ontstond en de brug verbrijzeld werd.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 10-02-1909
Scheepstijdingen.
Londen, 10 februari.
Volgens telegram uit Zoungouldak is het van Batoum naar Antwerpen bestemde Nederlandse stoomschip American aan de grond gevaren, maar later vlotgekomen en teruggekeerd.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 11-02-1909
Scheepstijdingen.
Zoungouldak, 10 februari.
Ogenschijnlijk zijn het roer en de schroef van het stoomschip American zwaar beschadigd. Het is te verstaan gegeven, dat het zo niet kan vertrekken.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 27-02-1909
Scheepstijdingen.
Rotterdam, 26 februari.
Het stoomschip American van de American Petroleum Cy, dat na het vertrek van Batoum op het strand heeft gezeten en schade beliep, zal door de sleepboot Seine van de Internationale Sleepdienst Maatschappij van Zongouldak naar hier worden gesleept.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 01-03-1909
Scheepstijdingen.
Rotterdam, 27 Febr. 1909
Het tankstoomschip American van de American Petroleum Comp. dat na vertrek van Batoum op strand heeft gezeten en schade beliep zal door de sleepboot Seine van Zoungouldak herwaarts worden gesleept.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 15-03-1909
Nieuws op Scheepvaartgebied.
Onze sleepboot „Seine" vertrok 26 Febr. van Cardiff naar Konstantinopel om het beschadigde Rotterdamsche tankstoomschip „American", 3526 ton groot, van daar naar zijn bestemming, Antwerpen, te sleepen.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 31-03-1909
Scheepstijdingen.
Rotterdam, 30 Maart 1909
De Nederl. sleepboot Seine, met het stoomschip American, van Zoungouldak naar Antwerpen op sleeptouw,passeerde 29 Maart Konstantinopel.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 1-04-1909
Scheepstijdingen.
Rotterdam, 31 Maart 1909
De Nederl. sleepboot Seine, met het stoomschip American, van Zoungouldak naar Antwerpen op sleeptouw, passeerde 27 Maart Peniche.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 10/04/1909
Scheepstijdingen.
Rotterdam, 8 April 1909.
Het tankstoomschip American vertrok 8 April van Vlissingen naar Newcastle, gesleept.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 1/05/1911
Stoomvaartberichten
Antwerpen, 28 April
Het Rotterdamsche tankstoomschip American is gisteren met het schip Lucie, van Rotterdam komende, in
aanvaring geweest. De Lucia werd beschadigd.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 25/02/1913
Stoomvaartberichten
LONDEN, 23 Febr.
Volgens een telegram uit New-York is het Ned. tankstoomschip American komende van Antwerpen by Sea Isle City, New-Yersey, gestrand.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 24/06/1913
Stoomvaartberichten
NEW-YORK, 14 Juni.
Het Rotterdamsche tankstoomschip American rapporteert 22 Mei op 27 gr. 46 min. N.Br. en 47 gr. 9 min. W.L. een rondhoud van ongeveer 40 voet lang gepasseerd te zijn.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 4/07/1913
Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart stelde hedenmiddag een onderzoek in betreffende het stranden op de Noord-Amerikaansche kust op Februari van het Nederlandsche stoomschip „American", gezagvoerder E. Marktschlaeger te Antwerpen. Reederij: American Company te Rotterdam.
De gezagvoerder, de heer E. Marktschlaeger, verklaart dat hij den 7en Februari in ballast van Rotterdam vertrok, met bestemming naar Philadelphia. ( AAV : Moet Antwerpen zijn ! )
In 't begin der reis was het steeds slecht weer, alleen de laatste dagen was het weder goed.
Het schip liep den 22e Febr. met dik van mist in de nabijheid van Sea lsland City aan den grond. Na looding werd bevonden er 19 voet water stond. De grond op de strandingsplaats bestond uit zand; een stoot werd er niet gevoeld en niemand merkte het schip vast zat. Het schip zat op 1 1/2 mijl afstand van den Beach-vunrtóren. Na het vastloopen werden er noodseinon gegeven en nadat herhaaldelijk met behulp van de machine geprobeerd was om vlot te komen, ook met behulp van een kleine kanonneerboot, en de tanken gedeeltelijk waren leeggepompt, werden de ankers uitgebracht en getracht door op deze te hieuwen en tegelijk met de machine te werken, vlot te komen, doch zonder resultaat.
Den volgenden dag kwam het schip met hoog water en met behulp van een sleepboot vlot en arriveerde den 23sten Februari op de bestemmingsplaats.
Na onderzoek bleek het schip geen schade te hebben. Er was met de sleepboot een contract gemaakt voor $ 5000. De gezagvoeder schrijft de oorzaak van de stranding toe aan het defect raken van de tijdmeter
waaraan de toegepaste stand geheel foutief was.
Tijdens het laatste verblijf te Antwerpen is de tijdbal niet waargenomen en is er dus geen nieuwe stand en gang verkregen. Ook in het Engelsche Kanaal was er geen gelegenheid de stand van den tijdmeter te controleeren.
Er was slechts één tijdmater aan boord, waaraan op den 13den Januari te Halifax, het laatst de stand was bepaald. Vóór het vastloopen was er niet gelood.
Na aankomst te Philadelphia bleek de toegepaste stand foutief te zijn, het verschil bleek 2m - 24s te zijn.

Bron : Algemeen Handelsblad, Zaterdag 5 Juli 1913
RECHTZAKEN.
Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart stelde gistermiddag een onderzoek in betreffende het stranden op de Noord-Amerikaansche kust op 22 Februari van het Nederlandsche stoomschip „American", gezagvoeidor E. Marktschlaeger te Antwerpen. Reederij: American Petroleum Company te Rotterdam.
De gezagvoerder, de heer E. Marktschlaeger, verklaart dat hij den 7en Februari in ballast van Antwerpen vertrok, met bestemming naar Philadelphia.
In 't begin der reis was het steeds sleoht weer, alleen de laatste dagen was het weder goed.
Het schip liep den 22en Febr. met dik van mist in de nabijheid van Sea lsland City aan den grond. Na looding werd bevonden er 19 voet water stond. De grond op de strandingsplaats bestond uit zand; een stoot werd er niet gevoeld en niemand merkte dat het schip vast zat. Het schip zat op 1 1/2 mijl afstand van den Beach-vuurtoren.Na het vastloopen werden er noodseinen gegeven en nadat herhaaldelijk met behulp van do machine geprobeerd was om vlot te komen, ook met behulp van een kleine kanonneerboot, en de tanken gedeeltelijk waren leeggepompt, werden do ankers uitgebracht en getracht door op deze te hieuwen en tegelijk met de machine te werken, vlot te komen, doch zonder resultaat. Den volgenden dag kwam het schip met hoog water en met behulp van een sleepboot vlot en arriveerde den 23sten Februari op de bestemmingsplaats.
Na onderzoek bleek het schip geen schade te hebben. Er was met de sleepboot een contract gemaakt voor $ 5000. Do gezagvoerder schrijft de oorzaak van de stranding toe aan het defect raken van den tijdmeter waarvan de toegepaste stand geheel foutief was.
Tijdens het laatste verblijf te Antwerpen is de tijdbal niet waargenomen en is er dus geen nieuwe stand en gang verkregen. Ook in het Engelsche Kanaal was er geen gelegenheid den stand van den tijdmeter te controleeren.
Er was slechts één tijdmeter aan boord, waarvan op den 13den Januari te Halifax het laatst de stand was bepaald.
Vóór het vastloopen was er niet gelood.
Na aankomst te Philadelphia bleek de toegepaste stand foutief te zijn, het verschil bleek 2m 24s te bedragen.
Nadat de zitting een oogenblik geschorst was deelde de voorzitter, de heer Pleyte, namens den Baad den gezagvoerder mede dat het onderzoek er ook over zal loopen of het ongeval is toe te schrijven aan een daad of nalatigheid van den gezagvoerder en als gevolg daarvan de mogelijkheid bestaat dat hij een berisping kan krijgen of geschorst kan worden.
De 1ste stuurman, M. de Waard, deelt mede dat de laatste stand van den tijdmeter was bepaald den 13den Januari te Halifax. De berekende en de geobserveerde stand vorschilden toen slechts 7 gr. Het schp was de laatste maal slechts 3 dagen te Antwerpen geweest, en de stand van den tijdmeter was toen niet bepaald. Het laatste vaste bestek vóór de stranding was van den vorigen middag; volgens dat bestek stond het schip toon nog 300 mijl uit den wal. Het weder was toen helder, naderhand werd het heiïg en daarna dik van mist. Het patentlood was defect; de log was goed. Om de miswijziging van de kompassen te bepalen werden er geregeld observaties gedaan.
Toen het schip aan den grond liep lag hij te kooi, en toen hij aan dek kwam was het dik van mist. Er was windstilte en de zee was kalm.
De 2de stuurman, Arie van Harten, deelt mede, dat hij op het oogenblik van de stranding beneden was om te schaften en de kapitein met een roerganger op de brug was. Er was een man op den uitkijk en er werden eenige stoomschepen op grooten afstand gezien.
De equipage bestaat uit 37 koppen en de kapitein schat de waarde van het schip op f 600,000.
De Raad zal later uitspraak doen.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 12/08/1914
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM. 11 Aug.
Volgens een telegram uit New-York heeft het Rotterdamsche stoomschip American, aldaar van Antwerpen aangekomen, vermoedelijk de hoogdruk machine gebroken.

Bron : Vlissingse Courant, 01/05/1915
Twee vliegeniers gered.
Naar men ons bericht, heeft het uitgaande stoomschip "American" op 5 mijl bewesten het lichtschip "Noord Hinder" twee Duitsche vliegeniers uit het water gehaald en op het lichtschip gebracht. Het vliegtuig no. 406 is gezonken. Een vaartuig van het loodswezen zal de vliegeniers afhalen.

Bron : Leidsch Dagblad, 04/05/1916
Gemengd Nieuws.
Het tankschip "Amerïcan",  -  Men meldt uit Hoek van Holland:
Het Nederlandsche tankstoomschip "American" ligt 20 mijl benoorden den Waterweg met defecte machin-es. Sleepbooten vertrekken ter assistentie.

Bron : De tribune : soc. dem. weekblad, 05-01-1917
ROTTERDAM.
Het conflict in de haven,
Door de weigering der machinisten om te monsteren, zijn nog komen stil te liggen het s.s. "Kieldrecht", van Ph. van Ommeren, en de tankboot "American" van de American Petroleum Company.

Bron : N.R.C., 05/05/1917
Nederland en de oorlog.
Petroleum en benzine,
Gisteren is het tankschip “American”, van de American Company uit Amerika te Rotterdam aangekomen met een lading, weke voor het grootste gedeelte bestaat uit petroleum en voor een klein gedeelte uit benzine.
De toewijzings-commissies voor petroleum en benzine verzoeken er de aandacht op te vestigen, dat deze betrekke-lijk geringe vermeerdering van voorraad nauwelijks aanleiding kan geven tot het toekennen van grootere rantsoen-en aan hen, die tot nog toe voor toewijzing in aanmerking kwamen, zoodat het dus overbodig is te achten, hernieuwde aanvragen bij de betrokken toewijzings-commissies in te dienen.

Bron : Leidsch Dagblad, 05/05/1917
Gemengd Nieuws.
Schip met petroleum
Gisteren is het tankschip "American", van de American Company uit Amerika te Rotterdam aangekomen met een lading, welke voor het grootste gedeelte bestaat uit petroleum en voor een klein gedeelte uit benzine.
De toewijzings-commissies voor petroleum en benzine verzoeken er de aandacht op te vestigen, dat deze betrekke-lijk geringe vermeerdering van voorraad nauwelijks aanleiding kan geven tot het toekennen van grootere rantsoenen aan hen, die tot nog toe voor toewijzing in aanmerking kwamen, zoodat het dus over-bodig is te achten, hernieuwde aanvragen bij de betrokken toewijzings-commissies in te dienen.

Bron : Vlissingse Courant, 05/05/1917
Petroleum en Benzine
Gisterenmorgen is het tankschip "American", van de American Petroleum Cormpany, uit Amerika te Rotter-dam aangekomen met een lading, welke voor het grootste gedeelte bestaat uit petroleum en voor een klein gedeelte uit benzine.
Grootere rantsoenen zullen er echter niet of nauwelijks het gevolg van kunnen zijn.

Bron : N.R.C, 12/05/1917
Ontploffing.
Aan boord van het tankschip "American" van de American Petroleum Company, liggende aan Wilton's Scheepswerf aan den Westkousdijk alhier, heeft gisternamiddag omstreeks 5 uren een hevige ontploffing plaats gehad, gepaard gaande met een geweldigen knal. Dit geschiedde bij het openmaken van de zich in het voorschip bevindende tank No. 8, waarbij da Voorman J. K. uit de Wolphaertstraat, de onvoorzichtigheid had zich van een brandende kaars te bedienen.
Tank No. 8, die gasvrij gemaakt moest worden, is uit elkander gesprongen, terwijl in het voorschip aan bak-boordzijde een groot gat is geslagen en dit gedeelte van de "American" vol water is geloopen.
De voorman J.K., de losse werkman C.N. uit de Eben Haezerstraat, de 16-jarige A. G. H. uit den Zuidhoek en de losse werkman B.P. uit de Doklaan kregen allen ernstige brandwonden aan hoofd en handen en zijn, na door dr. W.F.O. Stricker verbonden te zijn, per rijtuig naar hun woningen gebracht
Vermist werd nog H.K. van den Sluisdijk, een jongen van ongeveer 17 jaar, die ook in het voorschip werk-zaam was. Zijn lijk is later in het ruim gevonden, toen het tankschip gisteravond uit het dok, waarin het stond toen de ontploffing plaats had, in een ander dok op dezelfde werf gebracht was. Er stond ongeveer 6 meter water in het voorschip.

Bron : Leeuwarder Courant, 12/05/1917
Ontploffing.
Aan boord van het tankschip "American" van de American Petroleum Company, liggende aan Wilton's Scheepswerf te Rotterdam, heeft gistermiddag een hevige ontploffing plaats gehad, gepaard gaande met een geweldigen knal. Dit geschiedde bij het openmaken van de zich in het voorschip bevindende tank no. 8., waarbij een voorman de onvoor-zichtigheid had zich van een brandende kaars te bedienen.
Tank no. 8, die gasvrij gemaakt moest worden, is uit elkander gesprongen, terwijl in het voorschip aan bak-boordzijde een groot gat is geslagen en dit gedeelte van de "American" vol water is geloopen.
Vier werklieden kregen ernstige brandwonden aan hoofd en handen.
Vermist werd nog een jongen van ongeveer 17 jaar, die ook in het voorschip werkzaam was. Zijn lijk is later in het ruim gevonden, toen het tankschip gisteravond uit het dok, waarin het stond toen de ontploffing plaats had, in een ander dok op dezelfde werf gebracht was. Er stond ongeveer 6 meter water in het voorschip.

Bron : Leidsch Dagblad, 14/05/1917
Gemengd Nieuws.
De ontploffng op de "American".
Omtrent de ontploffing aan boord van het tankschip "American", op de werf van Wilton, te Rotterdam, ver-neemt men nader, dat deze plaats had in een tank, welke bij de laatste reis met steenkolen geladen was.
Bij voorgaande reis had de tank gediend voor een benzine-lading. Nu schijnen de benzine-gassen, die zwaarder zijn dan lucht, onder in de tank zijn gebleven. Men meende dus veilig met een brandende kaars in de tank te kunnen afdalen, met het bekende noodlottige gevolg.
Ten gevolge van de ontploffing zijn over ongeveer 1 vierkante meter oppervlakte alle klinknagels uit den wand van het schip geslagen, zoodat het water er oogenblikkeljijk binnenstroomde.
De zeventienjarige H. Koster schijnt verdronken te zijn. Hij kreeg een schouderwond, die hem belette zich tij-dig in veiligheid te stellen, zoodat hij in het volloopende ruim verdronk.
Eerst nadat het schip in een hooger dok was gesleept, om zinken te voorkomen, werd het lijk gevonden.
Tegen den werkman J.H., die het ongeval veroorzaakte, daar hij het was, die de onvoorzichtigheid beging met een brandende kaars in het benzineruim af te dalen, zal een vervolging worden ingesteld, wegens het veroorzaken van dood door schuld.
J.K. werd gewond, evenals drie zijner kameraden.
De toestand der gewonden is bevredigend.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 14-05-1917
Stadsnieuws.
Ontploffing: vier gewonden, één doode.
Gistermiddag werd het werkvolk op de werf van de firma Wilton aan den West Kousdijk opgeschrikt door een geweldigen knal. een zoo hevigen slag, dat deze ver in den omtrek werd gehoord en ruiten van woningen in de Hudsonstraat deed rinkelen.
Er bleek een ernstige ontploffing te zijn ontstaan, aan bakboordzijde voorscheeps van het in een der dokken der firma liggende ledige tankschip "Americah" van de American Petroleum Company.
Het was ongeveer 5 uur, dat werklieden in dienst vap de firma Van de Wetering bezig waren met het openen der tanks, welke altiid gasvrij moeten worden gemaakt. Men was bezig met tank nr. 8 en een der arbeiders zou de onvoorzichtigheid hebben gehad, zich van een branden de kaars te bedienen. De gassen in dergelijke tanks ziin altiid zeer verraderlijk!
De tank sprong uit elkaar en stukken en klinknagels doorzeefden den wand van het schip, dat aan dien kant vol water liep, wel zes meter diep.
De 44-jarige voorman Jan Kleijn, wonende Wolphaertsbocht 13, de loswerklieden Cornelis Naaktgeboren, 31 Jaar oud, wonede Eben Haëzerstraat 6, en Barend Pieters, 39 iaar, wonende Doklaan 39, alsmede de
17-jarige Ario G. Huizer, wonende Zuidhoek 28 kregen ernstige brandwonden, voor namelijk aan hoofd en handen.
Nadat dr. W.F.O. Stricker hen had verbonden, zijn zij per rijtuig naar huis gebracht.
In onzekerheid verkeerde men over het lot van denop 17-jarigen Huibert Koster, wonende Sluisjesdijk 103, van wien slechts een jas werd gevonden.
Personeel der inmiddels, verschenen reddingsbrigado begaf zich langs ladders en gewapend met electrische zaklantaarns in het ruim, maar vanwege het water kon het onderzoek geen resultaat hebben.
Besloten werd, den tankboot te verhalen naar een hooger rijzend dok van de werf, om haar droog te kunnen zetten.
's Avonds ongeveer 10 uur vond men het lijk van den verdronken jongen, die ook nog aan een der schouders bleek gewond.
Het lijk van Koster is voorloopig naar het bureau der rivierpolitie in de Parkhaven gebracht.
De chef, der rivierpolitie, de heer E. Van Binsbérgen, heeft ter plaatse onmiddellijk na het gebeurde een onderzoek in gesteld.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19-06-1917.
Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de ontploffing
op 11 Mei jl. aan boord van het tankschlp "Americain, tïjdens het verhalen van het eene naar het
andere dok in de Rottenlamsche haven, waarbij 1 persoon werd gedood en vier werden gewond. (reederij
American Petr. Co).
Als getuigen werden achtereenvolgens gehoord de heer F. van der Meer, 1e stuurman, de 1e machinist een paar arbeiders en de inspecteur P. Bras van de Maatschappij.
Zij verklaarden, dat het schip naar het dok van Wilton moest worden verhaald en toen waarschijnlijk
nlet volkomen gasvrij was gemaakt, omdat het schip in twee tanks water had, waarop olie dreef. Een van
de experts had bezwaar gewaakt het schip gasvrij te verklaren, alvorens het water eruit was, daar eerst
dan alle olie uit de tanks kon verwijderd worden.
Het staat nlet vast of in den kofferdam tusschen de tanks benzine is geladen geweest. ln den kofferdam
tuschen de tanks 6 en 7 heeft de ontploffing plaats gehad. Op een vraag van den president aan den eerste getuige of er wel gerookt werd, antwoordde deze, dat ofschoon er een verbod bestond om te rooken, dlt vaak werd overtreden, als getuige er niet bij was.
Zoolang get. er was, is er niet gerookt noch met open licht gewerkt.
Hel vermoeden werd uitgesproken, dat de ontploffing ontstaan is door de ontwikkeling van gassen uit de
korst, die zlch aan de wanden van hetschip heeft vastgezet. De zon had den ganschen dag op het schip
geschenen.
De ontploffing geschiedde, toen een arbeider de deksel van den kotfendam oplichtte. Nog voor herdeksel,
dat tussscendeks ligt, er af was, hoorde men reeds den knal. De arbeider, dle dit deksel heeft opgelicht, zag toen een man met een kaars achter zich.
Het onderzoek werd daarna gesloten.
De uitspraak volgt later.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22-06-1917.
Raad voor de scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart heeft nog uitspraak gedaan betrelfende de ontploffing aan boord van het stoomschip Americain. De Raad is van oordeel, dat het ongeval is te wijten aan het brengen van een brandende kaars in de nabijheid van den nauwelks geopenden cofferdam, welke nog niet gasvrij was. Blijkbaar waren in dien cofferdam, waarin bij een vroegere reis benzine was geweest, benzinegassen
aanwezig, welke, lichter dan de lucht ontsnapten, zoodra het deksel even was opgelicht en door de brandende kaars ontploften; de gassen zullen met te meer snelheid uit den cofferdam zijn opgestegen, waar zij door den invloed van de zonnehitte,op B.B. zijde van het schip, waren verwarmd en hun uitzettingsvermogen derhalve was vergroot.
Het blijkt intusschen, dat aan boord van schepen als de onderhavige niet steeds met voldoende strengheid wordt opgetreden tegen het gebruik van open lichten aan boord, voordat do schepen gasvrij zijn en dat dit gebruik telfs geduld wordt in tegenwoordigheid van hen (In deze de lnspecteur van de American Petroleum Company), die in eerste plaats gehouden zijn daar tegen te waken.

Bron : De Tijd, 04-12-1918.
DE ROTTERDAMSCHE HAVEN HERLEEFT !
Onze correspondent te Rotterdam bericht d.d. 3 Dec :
De opleving in de haven is duidelijk zichtbaar voor elken rechtgeaarden Rotterdammer. Overal hoort men van schepen, welke monsteren en ziet men hen laden. In reederskringen houdt men zich gereed om zoo de omstandigheden het maar eenigszins toelaten onmiddellijk te laten varen.
Ook de „American" van de American Petroleum Company werd weer in de vaart gebracht.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant 14-05-1924.
GEMENGD.
AMERICAN. Londen. 13 Mei Het Nerderlandsche stoomschip American is met defecte machines te Key West aangekomen.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant 28-11-1924.
GEMENGD.
Schepenverkoop.
Rotterdam, 28 Nov. Het Nederl. tankstoomschip American, 2526 ton bruto, 2266 ton netto, van de American Petroleum Cy. te Rotterdam, in 1892 bij Palmer, Co. Ltd. te Newcastle gebouwd, is verkocht aan de Soc. An. Belge Caucasienne te Brussel en herdoopt in Belpetrole.

Bron : Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad, 31-12-1924
Gemengde berichten.
DE NEDERLANDSCHE VLOOT.
Gedurende de maand November zijn aan de Nederlandsche vloot toegevoegd het motorschip Antilope (135 br. tons) uit Groningen en het motorzeilschip Geertruida (108) uit Veendam.
Afgevoerd zijn de stoomschepen American (3526) uit Rotterdam, Palamed (5312) uit Amsterdam en de zeillogger Secundus (117) uit Groningen.

Bronnen:
LC = Leeuwarder Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RN = Rotterdamsch Nieuwsblad
SCO = Schager Courant
SPC = Schuitemakers Purmerender Courant
TC = Texelsche Courant