Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Diverse krantenartikelen
Stoomschip "Ocean" in het nieuws

Bron : Middelburgsche Courant, 13/02/1891.
Verspreide berichten.
De stoomboot Ocean, die den 17 Januari uit Bremerhaven vertrok, werd den 24 sten Januari door een even hevigen als langdurige orkaan overvallen. Ook deze boot is er zonder ernstige ongevallen afgekomen.

Bron : Leidsch Dagblad, 13/02/1891.
De "Salier", eene stoomboot van de "Norddeutsche Lloyd," is te Nieuw-York aangekomen, na een storm te hebben doorstaan, heviger dan in dezen winter op den Oceaan nog is voorgekomen. Den 25 sten Januari werd de boot overvallen door een orkaan, welke twaalf uren aanhield en groote schade aanrichtte. Eenige booten werden door de golven, welke over het dek sloegen, verbrijzeld. De stoomboot "Ocean", welke den 17 den Januari uit Bremerhaven vertrok, werd den 24 sten Januari door een even hevige en langdurige Orkaan overvallen. Ook deze boot is er zonder ernstige ongevallen afgekomen.

Bron :  Rotterdamsch nieuwsblad, 16-05-1894.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 14 Mei.
De kapitein van het Nederl. ss. Ocean, alhier van Newyork aangekomen, passeerde 2 Mei op 44° 37' NBr. en 57° 16' WL. de Noorsche bark Hilda, uit Christiansand, in brand staande en door de equipage verlaten. Het schip scheen in aanvaring te zijn geweest met ijs, aangezien de waterstaggen tot de waterlijn waren weggerukt, de boeg beschadigd en het schip vol water was. Blijkbaar was het schip, als vormende een gevaar voor de scheepvaart, bij het verlaten door de equipage in brand gestoken.

Bron : PGC 29 Januari 1895
Londen, 24 januari.
Het Nederlandse tankstoomschip OCEAN, van Amsterdam te New-York aangekomen, heeft zware dekschade. Het schip is voor de brug ontzet, de brug is stukgeslagen en de tanks zijn zwaar lek.

Bron : PGC 07 Februari 1895
New-York, 23 januari.
Aan boord van het Nederlandse stoomschip OCEAN, van Amsterdam hier gisteren aangekomen, werd door stormweder de brug stukgeslagen en ook veel schade aan het dek toegebracht.

Bron : Middelburgsche Courant, 16 Maart 1895
Vertokken en aangekomen schepen
Vlissingen, 15 Maart 1895.
Gepasseerd het Ned. ss. Ocean, gez. Cassens, van Antwerpen naar New-York.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 21 Maart 1896
Rotterdam.
Het tankstoomschip Ocean, van Philadelphia naar Rotterdam, is heden vannacht tijdens dikken mist in het Kanaal bij den Hoek van Holland aan den grond gevaren. De tanklichter is van hier derwaarts gezonden.

Het nieuws van den dag : kleine courant, 2 Januari 1899
Scheepstijdingen
Londen, 30 Dec.
Volgens telegram uit Newyork heeft het aldaar van Amsterdam aangekomen Ned. tankstoomsch. Ocean schade in piek en tanks en moet het voorloopig repareeren. De kruk en thrustas moeten worden vernieuwd.

Het nieuws van den dag : kleine courant, 22 Mei 1899
Scheepstijdingen
Newyork, 6 Mei. Het Ned. st. Ocean, van Shields alhier aangekomen, heeft 24 April een hevigen storm doorstaan, waarin het schade bekwam aan brug, machineruim en stuurtoestel.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 Mei 1903
Londen, 5 mei. Volgens telegram uit Philadelphia is het Nederlandse stoomschip OCEAN, van Amsterdam naar New York en Philadelphia, bij de India River gestrand. Er is assistentie bij.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 Mei 1903
Londen, 6 mei. Het ss. OCEAN is met assistentie vlotgekomen en te Philadelphia gearriveerd. Of het schip schade heeft is nog niet bekend.

Bron : Dagblad Scheepvaart 4 Juni 1904
Dartmouth 3 juni.
Het stoomschip HELIOS, hier gisteren aangekomen, is op 22 mei bij de Scilly’s in aanvaring geweest met het Nederlandse tankstoomschip OCEAN op reis van Rotterdam naar Batoum.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 24-06-1907
Scheepstijdingen.
Volgens telegram van den kapitein bestaat er geen mogelijkheid het gestrande stoomschip Midgard, waarvan de opvarenden door het Nederl. tankstoom. schip Ocean werden gered, vlot te brengen.
Het schip is in Hamburg verzekerd voor 40.000 pound sterling, doch in Londen op groote schaal herverzekerd. De kolenlading is te Cardiff geassureerd.

Bron: Algemeen Handelsblad, 02-01-1908
Scheepstijdingen.
OCEAN. (Antwerpen, 31 Dec.)
Het Nederl. tankstoomschip "Ocean", van Kustendje ( Constantza ), is op de reede van Austruweel ( bij Antwerpen ) aan den grond gevaren, doch kwam met adsistentie van twee sleepbooten weder vlot.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 30-07-1907
New York, 18 Juli.
Het Rotterdamsche tankstoomschip Ocean, van Antwerpen hier aangekomen, passeerde 5 Juli op 48 gra-den 57 minuten Nbr. en 19 graden 26 minuten WL een wrakstuk, klaarblijkelijk den bak van een zeilschip, ongeveer vier voet boven water drijvend.

Bron : Vlissingse Courant, 24/12/1908.
Het Ned. stoomschip "Ocean" vertrok den 15 dezer van New-York met een lading petroleum voor Vlissingen en kan den 29 dezer hier worden verwacht.

Bron : Vlissingse Courant, 01/01/1909.
Het Nederlandsche stoomschip "Ocean", dat hier een lading petroleum heeft gelost, is hedenmorgen via New-Castle naar Batoum vertrokken.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 11-05-1909
Stoomvaartberichten.
Lizard, 8 Mei.
Het Ned. tankstoomschip Ocean, van New-York naar Antwerpen, hier hedemorgen passeerende, seinde dat het een reddingsboot had verloren en een kleine boot was beschadigd.

Bron : Algemeen Handelsblad, 11-05-1909
Antwerpen, 11 Mei.
Het Nederl. stoomschip Ocean, van Newyork, is hier hedemorgen aangekomen met verlies van een reddingsboot en een reddingsboei.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant Datum, 15 Augustus 1910
Scheepstijdingen.
London, 15Aug.
Volgens telegram uit Dover is het Ned. st. Ocean, van Antwerpen n. Batoum gistermorgen tusschen de Z. en O. Goodwin in aanvaring geweest. Het is beschadigd naar Rotterdam terug gekeerd.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, Datum, 17 Augustus-1910
Stoomvaartberichten.
Het stoomschip Horda, dat met het stoomschip Ocean in aanvaring is geweest, is bestemd van Turkije naar Stettin. De Horda is zwaar beschadig aan de boegen.
De Ocean is gisteren te Maassluis binnengekomen.

Bron : Algemeen Handelsblad, 31-12-1910
Raad voor de Scheepvaart.
Behandeld werd de aanvaring tusschen het tankstoomschip „Ocean", van de American Petroleum Com-pagnie te Rotterdam, gezagvoerder H. H. Bange, en het Noorsche stoomschip „Hurda", van Bergen, 's namiddags 4.39 op 14 Augustus tusschen East Goodwin in het Engelsche Kanaal en de boei.
De gezagvoerder van de „Ocean" verklaarde, dat zijn schip den 13en Augustus van Antwerpen de rais naar Batoem (Rusland) aanvaardde, om petroleum te halen. Tot Sandetti was het zeer helder vuurzicht. Den 14en Augustus, 's nam. 4.35, tusschen East Goodwin en de boei, hoorde men, terwijl men zelf in helder weder stoomde, uit een mistbank, voor zich uit, een stoot op de fluit. Te 4.36 gaf de „Ocean" een sein op de fluit en stoomde zij halve kracht, teneinde mogelijk naderende schepen te waarschuwen. Zachtaan stoomende, liep de „Ocean" de mist in, mistsignalen gevende. Daarop hoorde men weer, een of twee streken aan stuur-boord, een signaal op de stoomfluit. De „Ocean" stopte, onder het geven van drie korte steoten. Te 4.39 daarop de botsing plaats. De „Ocean" werd aan stuurboordboeg in de stuurboordmidscheeps getroffen en kreeg een lek in de tanks. Zij keerde naar Rotterdam terug. Het Noorsche stoomschip „Hurda" had den steven naar bakboord omgebogen, doch kon ook de reis voortzetten.
Den gezagvoerder, wiens verklaringen bevestigd werden door den 2en stuurman J. van der Sloot, werd er op gewezen, dat hij, volgens zijn verklaring, voorzichtigheidshalve te 4.36 halve kracht is gaan varen (gedurende slechts twee minuten), doch dat hij overeenkomstig art. 16 van het reglement had behooren te stoppen. De gezagvoerder voerde te zijner verontschuldiging aan, dat hij zelf in helder weer voer, terwijl het fluitsignaal in den nevel werd vernomen.

Bron : Leidsch Dagblad, 06/01/1911.
Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart heeft verder heden uitspraak gedaan in de zaak van het tankstoomschip "OCEAN", van de American Petroleum Company te Rotterdam, kapitein H. Bange, uit Oldenburg, welk schip bij de East Goodwin zandbank op de Noordzee in aanvaring is geweest met het Noorse stoomschip "HURDA". Bij de behandeling van de zaak had kapitein Bange verterwijl hij bij de duisternis en een mistbank vooruit niets onderscheidde, de telegraaf op attentie had laten zetten, onmiddellijk daarna halve kracht en, toen het schip in de mist liep, langzaam stomen had gecommandeerd. Er werd toen weer een stoot vernomen, waarop de "OCEAN" stopte en volle kracht achteruit sloeg, doch te laat om de aanvaring te voorkomen. Het onderzoek heeft de Raad tot de overtuiging gebracht, dat de aanvaring te wijten is geweest aan de mist. Dat een der schepen niet de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen, is niet gebleken.

Bron : Leidsch Dagblad, 07/01/1911.
Raad voor de Scheepvaart.
Bij de uitspraak inzake de aanvaring van het tankstoomschip "OCEAN" en het stoomschip "HURDA", welke in ons Avondblad is medegedeeld, heeft de Raad nog verklaard, dat de kapitein van de "OCEAN" in overeenstemming met het reglement zou hebben gehandeld, als hij terstond de machine had gestopt. Dat aan dit verzuim de aanvaring te wijten is, is echter niet bewezen.

Bron : Leidsch Dagblad, 17/06/1911.
Staking.
De petroleumboot "Ocean" zoekt bemanning omdat de Belgen weigerden te werken.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant Datum, 09-12-1911
Gemengd.
OCEAN. Londen. 8 Dec. Het van Phlladelphia naar Rotterdam bestemde Nederl. st. Ocean toonde, toen het Lizard passeerde, het volgende signaal: De roerkop is gekraakt, geen assistentie wordt verlangd.

Bron : Algemeen Handelsblad, 08-03-1912
OCEAN. (Prawlepoint, 6 Maart.) Het Ned. stoomschip "Ocean", van New-York naar Antwerpen, rapporteerde door stormweer belangrijke schade over dek te hebben beloopen.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 09-03-1912
Scheepvaartberichten.
Antwerpen 7 Maart.
Het van Philadelphia ( moet zijn New York, AAV ) aangekomen Rotterdamsche tankstoomschip Ocean heeft een orkaan doorstaan en zware dekschade verkregen.

Bron Nieuwsblad van het Noorden, 11-03-1912
Zeetijdingen.
Antwerpen 9 Maart.
Het alhier van Newyork aangekomen tankschip Ocean heett niet alleen veel schade door stormen beloopen, maar ook is er een stoker (Antwerpenaar) overboord geslagen en heett de eerste stuurman een been, de matroos Schepen eenige ribben en de matroos Herman een arm gebroken.
De stuurman wordt aan boord en de matrozen worden in het ziekenhuis verpleegd.

Bron : Vlissingse Courant, 14/04/1913
Vlissingen 14 April,
Het Nederlandsche stoomschip "Ocean", kapitein Bonjert, vetrok den 8 dezer van New York  met een lading petroleum voor Vlissingen en kan den 28 dezer alhier verwacht worden..

Bron : Vlissingse Courant, 26/04/1913
Vlissingen 26 April,
Het Nederlandsche stoomschip "Ocean" is heden alhier binnen gekomen van New York met een lading petroleum.

Bron : Vlissingse Courant, 02/05/1913
Gisteren is van hier vertrokken het Nederlandsche stoomschip "Ocean", gezagvoerder Bangert naar Vlaardingen na alhier een lading petroleum gelost te hebben.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 10/11/1914
Rotterdam in dagen van spanning
De Haven
Aan de terreinen van de American Petroleum Company is Zaterdag de "Ocean" aangekomen, die sinds 23 September te Plymouth was vastgehouden. Dit is de derde van de zes petroleumtankbooten, die al sinds weken hier werden verwacht.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad, 08/04/1916
De gevaarlijke zee.
Het gisteren van Amerika te IJmuiden  aangekomen tankstoomschip "Ocean" passeerde op de hoogte van Galloper en  Noord-Hinderlichtschip eenige drijvende mijnen.
Het is bij nacht, bijna onmogelijk de route van de Duins naar het Maas-Vuur schip te bevaren, daar veel wrakhout, sloepen en groote wrakken van gezonken schepen zich in dit vaarwater bevinden.

Bron : Leidsch Dagblad, 18/04/1916.
De weg door het Kanaal.
Het tankstoomschip "Ocean" van de American Petroleum Cy., te Rotterdam is Zondag van IJmuiden in zee gegaan en zal de route door het Kanaal volgen.
De beide te IJmuiden liggende stoomschepen "Rijnland" en „Kennemerlandi" zullen eveneens de route om de Zuid nemen, doch wachten, naar het "Hbld." ( Algemeen Handelsblad ? ) verneemt, op een zeesleepboot, welke beide schepen door het gevaarlijk gebied moeten begeleiden.

Bron : Leidsch Dagblad, 21/04/1916.
Het Engelsche barkschip "Ravenhill" is, volgens een "LIoyds"- bericht, den 18 den April gezonken. De bemanning is aan wal gebracht.
Een later telegram bericht, dat het stoomschip "Ocean" van Rotterdam den kapiteinen de equipage van de "Ravenihill" heeft gered. (De stalen bark "Ravenhill", groot 1826 br. ton, gebouwd in 1891, behoorde aan de reederij Ravenhill & Co. Ltd. te Belfast.)

Bron : Leidsch Dagblad, 17/05/1916.
Hulp aan schipbreukelingen.
De Engelsche "Board of Trade" heeft besloten aan den heer Frederik Pieter Gnodde, gezagvoerder van het stoom-schip "Ocean", van Rotterdam, een zilveren voorwerp aan te bieden als blijk van erkentelijkheid voor de hulp, die hij aan de schipbreukelingen van de bark "Ravenhil" van Belfast, op 19 April in den Atlantschen Oceaan heeft verleend.

Bron : Leidsch Dagblad, 20/06/1916.
Blijk van erkentelijkhheid.
De Britsche regeering heeft aan den heer F. P. Gnodde, kapitein van het stoomschip "Ocean", te Rotterdam, een zilveren beker geschonken voor de redding der bemanning van de Britsche bark "Ravenhill", welke op 13 April j.l. in den Atlantische Oceaan is vergaan.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad , 18/09/1916
Stoomvaartberichten.
Het stoomschip Ocean, van Rotterdam naar Baton Rouge, arriveerden 11 Sept. te Hampton Roads (Norfolk) en verloor anker met 15 vaam ketting.

Bron : Leidsch Dagblad, 21/02/1919.
Aanvoer gasolie
De tankstoomer "Ocean", der American Petroleum Company, is van Philedelphia in de Petroleumhaven te Amsterdam aangekomen met ongeveer 3350 ton gasolie.

Bron : Algemeen Handelsblad, 16-12-1920
OCEAN. (Londen. 15 Dec.) Het naar Rotterdam bestemde Nederl. stoomschip "Ocean" is met machineschade te New-York uit zee teruggekeerd.

Bron : Algemeen Handelsblad, 04-07-1921
Het S.S. Ocean, 3 Juli vertrokken naar  New York, keerde terug wegens slechte kolen.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28-10-1921
Gemengd.
OCEAN. Londen, 28 Oct Het Nederlandsche tankstoomschip Occan is te Norfolk door aanvaring aan het achterschip beschadigd.

Bron: Rotterdamsch nieuwsblad, 28-10-1921
Scheepstijdingen.
LONDEN, 28 Oct.
Het Ned. tankss. Ocean van Port Arthur te Norfolk aangekomen, is aldaar in aanvaring geweest en heeft schade aan het achtersehip bekomen.

Bron :  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31-10-1921
Gemengd.
OCEAN. Norfolk, 27 Oct. Het Nederlandsche tankstoomschip Ocean is met een lichter in aanvaring geweest.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13-12-1923
Gemengd
Verkochte schepen
Rotterdam, 13 December.
Het Nederlandsche tankstoomschip Ocean, groot 2753 ton br. en 1694 ton netto, gebouwd in 1833 bij Russell & Co. te Greenook, toebehoorende aan de American Petroleum Company te Rotterdam, is naar Wilhelmshafen verkocht om gesloopt te worden. Het stoomschip zal een dezer hier naar Wilhelmshafen worden gesleept door de Engelsche sleepboot Hullman.