Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Diverse krantenartikelen
Stoomschip "New York" in het nieuws

Bron : De Telegraaf, 3/06/1901
Scheepsberichten,
LONDEN, 1 Juni. Voor eenigen tijd heeft de "American Petroleum-Company" te Rotterdam en Antwerpen
den bouw opgedragen van een tankstoomschip aan de Palmers Shipbuilding-Company. Dit vaartuig zal groot worden 8300 ton en een diepgang hebben van 25 voet met eene snelheid van 11 mijl.
In zijn soort zal het een prachtvaartuig zijn, dat volgens gerucht bijn 100,000 Engelse ponden zal kosten.

Bron : Vlissingse Courant, 25/08/1911
Vlissingen 24 Augustus,
Het Nederlansche stoomschip "New York" van Antwerpen naar New York is gisteravond uit zee teruggekeerd en op de reede alhier geankerd wegens een lek gesprongen ketel, waardoor een der machinisten aan den voet brandwonden kreeg.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25/08/1911
Buitenlandsche Havens.
NEW YORK. Vlissingen. 21 Aug. De schade aan den ketel van het st. New-York (zle Ochtendblad B. 24 Aug.) wordt door de Maatschappij De Schelde op de rede hersteld.

Bron : Vlissingse Courant, 28/08/1911
Het Nederlansche stoomschip "New York" heeft, na volbrachte reparatie, hedemorgen de reis naar New York voortgezet.

Bron : Zierikzeesche Nieuwsbode, 19/02/1917
Petroleumschip aangekomen.
Naar men verneemt, is Zaterdagochtend uit Engeland den Nieuwen Waterweg binnengekomen een boot van de American Petroleum Cy., de "New-York", met 8000 ton petroleum.
Het is te hopen, dat ook Schouwen en Duiveland daarvan spoedig zijn aandeel krijgt.

Bron : Goessche Courant, 20/02/1917
Petroleum,
Hedenochtend 5 uuar is uit Engeland den Nieuwen Waterweg binngekomen een boot van de American Petroleum Cy., de "New-York", met 8000 ton petroleum.

Bron : Goessche Courant, 15/03/1917
Binnenland.
De Scheepvaart
Nu de Noordelijke vaargeul van 15 dezer af blijkens mededeling van de Duitsche autoriteiten absoluut veilig zal zijn, zal het motorschip "Gallia" van de firma Ph. van Ommeren te Rotterdam, op genoemden datum de reis via Halifax naar Noord-Amerika aanvaarden. De stoomschepen "La Campine" en "New York", van de American Petroleum Company, hebben reeds eenige dagen geleden langs dezelfde route de reis aanvaard.

Bron : Goessche Courant, 31/05/1917
De Scheepvaart
Te Rotterdam is gisteren aangekomen: De "New-York", van de American Potroleum Company, van New York over Halifax met 2.646,289 gallons petroleum.

Bron : Goessche Courant, 31/05/1917
Petroleumbooten aangekomen
Gisterenmorgen zijn twee petroleum booten uit New-York aangekomen, nl. het s.s."New-York", te Rotterdam en het s.s. "Rotterdam" te Amsterdam, beide van de American Petroleum Company. De gezamenlijke in-houd is bijna 13000 ton.
Men verzekerde evenwel, dat deze aanvoer hoegenaamd niet van invloed zal zijn op de thans geldende re-geling der petroleumdistributie.

Bron : Vlissingse Courant, 07/12/1920
Gemengd nieuws
In de bunkers van het tankschip "New-York", liggende nabij het terrein van de American Petroleum Comp., tusschen de St. Jobshaven en de Petroleumhaven te Rotterdam, is gisteren brand ontstaan. Onmiddellijk zijn de "Havendienst 3", en een spuit aan den wal het blusschingswerk begonnen, terwijl 2 spuiten in reserve werden gehouden. Eenige mannen daalden, voorzien van rookhelmen, in de bunkers af, en slaagden er in het vuur te bereiken. De brand was spoedig gebluscht.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 04/11/1922.
Gemengd.
New-York. Londen, 3 Nov. Volgens rapport heeft het gisteren te Plymouth aangekomen Nederlandsche stoomschip New-York, ketelschade. ( De New-York is op reis van Rotterdam naar New-York.)

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07/12/1922.
Gemengd.
New-York. Plymouth, 6 Dec. Nadat de ketels waren gerepareerd heeft het stoom-schip New-York de reis naar New-York voort gezet.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28-07-1924
Gemengde Berichten.
Aan boord van het Nederlandsche tankstoomschip New-York, van de American Petroleum Company, liggen-de aan de Petroleumkade alhier, is Zaterdagavond brand ontdekt in de kolenbunkers aan stuurboordzyde. Personeel van het stoomschip, onder leiding van een walmachinist der maatschappij, slaagde er niet in het vuur met eenige slangen van het schip te blusschen. Op bevel van den ter plaatse verschenen hoofdman der brandweer ir. L.J.E.C. van der Tas is daarop de hulp ingeroepen van de drijvend, stoombrandspuit Haven-dienst II, die in den nacht van Zaterdag op Zondag van 1 1/2 tot 4 1/2 water gegeven heeft, waarna de brand, die door broeiingontstaan is, gebluscht was

Bron : Het Vaderland, 20 Januari, 1925.
AANVARING.
Het van Amsterdam afkomende Engelsche stoomschip Algol en het binnenkomende Nederlandsche tank-schip New-York zijn in het Noordzeekanaal ter hoogte van Buitenhuizen in aanvaring gekomen. De Algol be-kwam schade aan bakboordzijde, kon echter de reis zonder oponthoud voortzetten. De schade aan boord van het s.s. New-York is niet bekend.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 01-03-1926.
VERKOCHTE SCHEPEN.
Rotterdam. 1 Maart, Het Nederl. tankstoomschip New York, van de American Petroleum Co., 6859 ton bruto, 4463 ton netto, in 1902 bij Palmers Co., Ltd., te Newcastle gebouwd, is naar Italië verkocht.
( Als ”TROPICO”, voor Societa Italian di Navigazione e Transporti, Genua , AAV )