Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Diverse krantenartikelen
Stoomschip "La Hesbaye" in het nieuws
Bron : NRC 17 April 1894
Philadelphia, 6 April.
Het stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen hier aangekomen, rapporteert, dat door zwaar stormweder de brug, kombuis, stuurhut en luchtkokers beschadigd werden.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant 17 April 1894
Philadelphia, 6 April.
Het Ned. st. La Hesbaye, van Antwerpen alhier aangekomen, heeft tijdens stormweer schade aan brug, kombuis, stuurhut en ventilators bekomen.

Bron : NRC 19 April 1894
Philadelphia, 17 April.
Volgens telegram uit Philadelphia heeft de tankstomer LA HESBAYE, onder Nederlandse vlag tussen de Verenigde Staten en Antwerpen varende, veel van het weer te lijden gehad. De brug, het stuurhuis, de boten, alles werd van dek geslagen.

Bron : NRC 10 Februari 1895
Philadelphia, 26 Januari.
De gezagvoerder van het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen hier aangekomen, rap-porteert, dat op de 11 e dezer op 50º N.B. en 30º W.L. tijdens stormweder uit het noordnoordwesten de luchtkokers en stutten van de brug werden stukgeslagen. De schade werd op zee hersteld.

Bron : Algemeen Handesblad 20 Februari 1895
La Hesbaye. Maassluis, 19 Februari.
Het stoomschip La Hesbaye, hetwelk gisteravond 8 u. 10 binnenkwam, ankerde wegens mist in den Hoorn,
stoomde ongeveer l2 uur op en kwam even daarna bij Boonersluis ten anker, van waar het hedenochtend, na ongeveer een halven voet gelicht te hebben, weer naar zee vertrok, met bestemming naar Antwerpen.

Bron : NRC 27 Febrauri 1895
Antwerpen, 25 Februari.
Het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE vertrok hedenochtend van hier met bestemming Philadelphia, geassisteerd door een sleepboot. Ter hoogte van La Perle gekomen, bleef de sleepboot steken in het ijs en werd dientengevolge aan het achterschip aangevaren door de LA HESBAYE en werd lek. De sleepboot moest om zinken te voorkomen op het strand worden gezet.

Bron : NRC 13 Maart 1895
Londen, 12 Maart.
De gezagvoerder van het stoomschip BERLIN, heden van Southampton te New York aangekomen, rappor-teert de 9e dezer op 42º N.B. en 52º W.L. het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen naar New York bestemd, aangetroffen te hebben met schade aan het roer, slepende een stoomschip, dat als roer werkzaam was. (red: de LA HESBAYE vertrok de 24e februari van Antwerpen naar New York en passeerde de 26e dito Scilly.)

Bron : NRC 31 Maart 1895
New York, 16 maart.
De gezagvoerder van het stoomschip LA HESBAYE rapprteert 6 dezer op 43º10 ’N.B. en 47º50’ W.L. stijve westenwinden te hebben gehad met korte zee, waardoor het roer en de roerpot (opm: steunlager aan de achtersteven voor het roer) verloren gingen. De volgende dag kwam het stoomschip SPAIN in zicht en met haar assistentie kwam het schip hier binnen.

Bron : NRC 1 April 1895
NEWYORK, 16 Maart.
Het Nederlandsch stoomschip La Hesbaye, hier van Antwerpen aangekomen, had den 6 en dezer op 44° 10' Nbr. en 47° 50' WL. stijve Westelijke wind met ruwe, holle zee, waardoor de roersteven brak en tezamen met het roer verloren ging. Den volgenden dag kwam het stoomschip Spain in zicht, nam de La Hesbaye op sleeptouw en bracht het schip veilig binnen, (Reeds gedeeltelijk gemeld )

Bron : PGC 03 April 1895
New York, 26 maart.
Het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, van Antwerpen, werd de 7e dezer met verlies van roer en roer-steven door het stoomschip SPAIN op sleeptouw genomen en heden alhier binnengebracht.

Bron : NRC 25 Januari 1896
Antwerpen, 22 Januari.
Er is een akkoord getroffen betreffende het verschuldigde bergloon aan de eigenaar van het stoomschip SPAIN, voor de door genoemd stoomschip aan het stoomschip LA HESBAYE bewezen diensten in maart laatstleden. Door het Amerikaanse gerechtshof was de som op DLR 8000 gesteld, doch de eigenaar van het stoomschip SPAIN was hier niet tevreden mee. Tenslotte werd overeengekomen om het bergloon op DLR 9000 te bepalen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant 25 Januari 1896
Scheepstydingen.
Antwerpen, 23 Jan.
Voor de assistentie, verleend door het st. Spain aan het Ned. st. La Hesbaye, in Maart l.l., is $ 9000 toege-staan.

Bron : NRC 5 Mei 1896
Rotterdam, 4 Mei.
Het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE is volgens telegram uit Philadelphia aldaar zwaar lek uit zee te-ruggekomen. De schade is tot heden onbekend. Het schip zal onderzocht worden en zal moeten lossen. Het telegram is onduidelijk, doch het stoomschip schijnt op het Schooner rif gestoten te hebben. (opm: zie NRC 080596 en PGC 220596)

Bron : NRC 8 Mei 1896
Londen, 6 Mei.
Volgens telegram uit Philadelphia zullen de kosten van opslag der olie in het schip LA HESBAYE zeer hoog zijn, namelijk 1 cent per gallon voor iedere 30 dagen. Een deel der olie zal verloren zijn.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant 8 Mei 1896
Londen, 7 mei.
Duikers zijn naar het st. La Hesbaye gezonden om van de lading te bergen. Een gedeelde daarvan zal weg zijn. De kosten van het opslaan der lading zullen hoog zijn.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 8 Mei 1896
Philadelphia, 7 mei.
De lading van het zwaar lek uit zee te Philadelphia teruggekeerde Ned. stoomschip La Hesbaye, (zie ons No. van 6 dezer) zal door duikers worden geborgen. Een gedeelte der lading kan als verloren worden be-schouwd, terwijl de opslagkosten voor het geborgen deel nogal aanzienlijk zullen zijn, n.l. 1 cent per gallon voor elke 30 dagen of een gedeelte daarvan.

Bron : PGC 22 Mei 1896
Philadelphia, 7 mei.
Het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, van hier naar Antwerpen, dat herwaarts terugkwam, na te Wil-mington Creek aan de grond te hebben gezeten, moet de lading lossen en dokken om te worden onder-zocht. (opm: zie NRC 050596)

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant 8 Juni 1896
Rotterdam, 5 juni.
Uit Newyork wordt d.d. 25 Mei nog het volgende gemeld: Het Ned. st. La Hesbaye, dat eenige weken geled-en zware schade aan den bodem kreeg door het stooteu op eene rots in de Delaware en sedert in het droogdok van Cramp te Philadelphia is geplaatst in afwachting van inschrijvingen voor de reparatie, zal door Cramp, aan wien het contract is toegewezen, gerepareerd worden. De kosten worden met inbegrip van het verlies aan lading op 75,000 dollars geschat. Daarbij komen nog de kosten van het droogdok, die per dag 300 dollars hebben bedragen. Men schrijft het aan de lading olie toe, dat het schip niet gezonken is.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 22 Juni 1896
Rotterdam, 6 juni.
Volgens bericht uit Newyork d.d. 25 Mei, zal het Nederl. stoomschip La Hesbaye, dat in het begin der vorige maand zware schade aan den bodem kreeg door het stooteu op een rots in de Delaware, te Philadelpha repareeren. De kosteu daarvan worden met inbegrip van het verlies aan lading op 75,000 dollars geschat. Daarbij komen nog de kosten van het droogdok, die per dag $ 300 hebben bedragen.

Bron : Algemeen Handelsblad 24 October 1896
SCHEEPSTIJDINGEN.
La Hesbaye. (Londen, 23 Oct.)
Het stoomschip La Hesbaye, 21 dezer van Philadelphia te Antwerpen aangekomen, is in aanvaring ge-weest met het Engelsche stoomschip Port Darwin en bekwam daardoor lichte schade.

Bron : PGC 26 October 1896
Antwerpen, 23 oktober.
Het Nederlandse stoomschip LA HESBAYE, eergisteren van Philadelphia hier aangekomen, is in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip PORT DARWIN en bekwam daardoor lichte schade.

Bron : NRC 29 October 1896
Antwerpen, 26 oktober.
Het stoomschip LA HESBAYE is door aanvaring met het stoomschip PORT DARWIN (opm: zie NRC 261096) lek geworden. Men beweert dat er onder de waterlijn verscheidene platen en spanten zijn gebrok-en. Men gaat voort met lossen, waarna men de schade zal kunnen opnemen. Morgen zal het dokken.

Bron : Algemeen Handelsblad 29 October 1896
SCHEEPSTIJDINGEN.
La Hesbaye. (Antwerpen, 26 Oct.) Het stoomschip La Hesbaye (zie ochtendblad 24 Oct.) is nog lossende. Naar wordt gemeld, zijn verscheidene platen en spanten onder water gebroken en zal het stoomschip mor-gen in het droogdok worden gehaald om te worden onderzocht en te repareeren.

Bron : PGC 30 October 1896
Antwerpen, 26 oktober.
Het stoomschip LA HESBAYE is nog lossende. Naar wordt gemeld, zijn verscheidene platen en spanten on-der water gebroken en zal het stoomschip morgen in het droogdok worden gehaald om te worden onder-zocht en te repareren.

Bron : NRC 31 October 1896
Antwerpen, 28 oktober.
Aan boord van het stoomschip LA HESBAYE zijn door aanvaring van het stoomschip PORT DARWIN 9 bla-den (opm: mogelijk van het stuurboord-wiel) verbogen en gebroken, ook het potdeksel (opm: deel der ver-schansing) aan stuurboord zijde is gebroken.

Bron : Algemeen Handelsblad, 15 Augustus1900
La Hesbaye. (Londen, 14 Aug.)
Volgens telegram uit Baltimore is brand ontstan in de lading olie, waarmede men bezig was de Ned. tankstoomer La Hesbaye, die aan de werf lag, te vullen. Men is er in geslaagd den brand meester te worden.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 10 December 1901
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 9 December.
Het Nederl. tankstoomschip La Hesbaye, van Antwerpen naar Philadelphia bestemd, keerde terug met schade door aanvaring met het hoofd.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 25 Maart 1902
Rotterdam, 24 Maart.
Het Nederl. tankstoomschip La Hesbaye, van Antwerpen naar Philadelphia, heeft ter reede van Vlissingen ter anker gelegen wegens een defect aan het stuurtoestel.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 15 October 1902
Scheepstijdingen
Vlissingen, 15 Oct.
Het uitgaande stoomschip La Hesbaye, is op de reede geankerd wegens een defect aan het roer. Na dit hersteld te hebben zette het stoomschip de reis voort.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 15 October 1902
Scheepstijdingen
Vlissingen, 15 Oct.
Het Tankstoomschip La Hesbaye, van Antwerpen naar Newyork, ankerde ter reede met defect roer, doch zette hedenmorgen half negen de reis voort.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 23 Januari 1906
Scheepstijdingen
Newyork, 8 Januari.
Volgens rapport van den gezagvoerder van het s.s. La Hesbaye heeft dit st. gedurende de geheele reis slecht weer doorstaan.
Booten en ventilator werdenvernieldenschade in de machinekamerwerd beloopen.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 September 1904.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 21 Sept. Het tankstoomschip La Hesbaye, van Antwerpen naar Batoum, passeerde 20 Sept. Vlissingen.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 September 1904.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 27 Sept. Het tankstoomsehip La Hesbaye, van Antwerpen naar Batoum, passeerde 25/26 Sept. Gibraltar.

Bron : Algemeen Handelsblad, 8 Januari 1906.
Scheepstijdingen.
LA HESBAYE. (Londen, 8 Jan.) Het Nederl. stoomschip „La Hesbaye”, van Antwerpen naar Philadelphia bestemd, is volgens telegram uit Newyork, aldaar binnengeloopen om de verbrijzelde ventilators en eenige schade in de machinekamer te herstellen.

Bron : De Telegraaf 8 Januari 1906.
LA HESBAYE. (Londen, 8 Jan.) Ned. stoomschip „La Hesbaye” van Antwerpen naar Philadelphia, heeft, volgens telegram uit New York, schade in de machinekamer en luchtkokers zijn weggeslagen. Het is te New York binnengeloopen om te repareeren.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 Januari 1906.
New York, 8 Jan.
Het Rotterdamsche tankstoomschip La Hesbaye, van Antwerpen naar Philadelphia in ballast, liep hier Zaterdag binnen om te repareeren. Kapt. Eckhoff rapporteert gedurende een geheelen overtocht slecht weer gehad te hebben. De booten en ventilatoren werden verbrijzeld en eenige schade aangericht in de machinekamer.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 26 November 1906.
Nieuws op scheepvaart gebied.
Tafreelen van de zee.
Kapitein Schau, van het ook te Rotterdam zoo goed bekende Duitsche tankstoomschip „Mannheim", rapporteert het volgende uit New-York:
6 November, des morgens halfvier, zagen wij hoog opslaande vlammen, oogenschijnlijk van een brandend schip ; stoomden er heen en zagen een drie-mastschoener, welke zeer diep in 't water lag, terwijl de zeilen van den fokkemast in brand stonden. Op ons roepen kregen wij geen antwoord, doch nadat wij de stoomfluit hadden laten werken, hoorden wij dadelijk daarop om hulp roepen. Wij brachten een onzer inmiddels klaargemaakte booten te water, redden den kapitein en de 6 man equipage en zetten om 5 uur de reis naar
New-York voort. Het schip was de „White  Wings", uit Lunenburg N. S., kapt. Lood met hout vam Bridgewater naar New-York bestemd, 396 reg. ton groot en in 1893 te Quebec gebouwd. Het was 3 Nov. in zee gegaan en had 4 Nov. ean hevigen storm uit 't N. gehad, waarin het lek sprong en snel vol water liep. Door het hevige rollen van 't schip brak het grootwant en tengevolge daarvam de groote mast, onder dek, zoodat de mast heen en weer sloeg en wel spoedig het dek zou openbreken. Een westwaarts sturend stoomschip was 6 Nov. des nachts 1 uur, gepasseerd, doch sloeg geen acht op de door middel vam fakkels gegeven noodseinen. Door oververmoeidheid was de bemanning in slaap gevallen en had niet bemerkt, dat de zeilen in brand geraakt waren. De lieden werden door onze stoomfluit gewekt. Het wrak lag van achteren zeer diep en de zee spoelde over het dek, de lieden werden vanaf den boeg in onze boot opgenomen. Het woei toen stijf uit 't N., de zee was bewogen en, er stond een hooge deining.
De bemanning redde alleen was zij aan 't lijf had. Het schip kon niet in brand gestoken worden, daar alles nat was en dreef zeer gevaarlijk voor de scheepvaart.
Het 20 Nov. van Philadelphia te Londen! aangekomen stoomschip „East Point" ontmoette het wrak 6 Nov. op 41 gr. N. Br. en 67 gr. W.L. De groote mast stond nog,doch was beneden het dek gebroken ; de kajuit en het ruim waren vol water ; twee lampen brandden nog; de deklast spoelde heen en weer. Do kapitein liet het wrak in brand steken, doch het wilde niet branden. Het dreef snel zuidwaarts, recht in den trek van om de Oost gaande schepen en zag er uit of het nog lang zou drijven.
Het van Antwerpen te Philadelphia aangekomen Rotterdamsche tankstoomschip „La Hesbaye" passeerde het wrak 7 Nov. op 40 gr. 42 min. N.Br. en 60 gr. W.L. De bemanning van de „La Hesbaye" begaf zich aan boord van het wrak en vond in het volkslogies nog één brandende lamp.

Bron : Algemeen Handelsblad, 22 Mei 1907.
LA HESBAYE. (Antwerpen, 20 Mei.)
Het Ned. stoomschip "La Hesbaye", gisteren van hier naar Batoum vertrokken, is wegens defecte pompen van af Walsoorden alhier teruggekeerd.

Bron : Vlissingse Courant, 26 Mei 1908
Vlissingen 25 Mei,
Aan boord van het gisteren van Antwerpan afgekomen Nederlandsche tankschip "La Hesbaye" ontstond Za-terdagnacht door onbekende oorzaak brand in de kolenbunker, welke zich ernstig liet aanzien. Het sohip kwam daardoor nabij Vinkenisse ten anker en men slaagde er in den brand met eigen middelen te blussch-en, waarop naar Antwerpen werd terug gestoomd. Na aldaar gehouden expertise heeft de "La Hesbaye" gisteren weder de reis naar Philadelphia voortgezet.

Bron : Algemeen Handelsblad, 25 Mei 1908.
Scheepstijdingen.
LA HESBAYE. (London, 24 Mei.)
Volgens telegram uit Antwerpen is aan boord van het naar Philadelphia bestemde stoomschip “La Hesbaye" brand uitgebroken in de bunkerkolen. Het vuur werd echter gebluscht, waarna de reis werd voortgezet.

Bron : De Telegraaf 8 Januari 1906.
SCHEEPSTIJDINGEN.
La Hesbaye. Volgens telegram uit Antwerpen heeft het Nederl. stoomschip “La Hesbaye” brand in de bunker, doch deze werd spoedig gebluscht, waarna het schip de reis voortzette.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 Juli, 1909.
Scheepstijdingen.
Het tankstoomschip "La Hesbaye" arriveerde 9 Juli van Antwerpen te Falmouth en vertrok naar Kustendje na den 4den machinist met gekwetst oog te hebben geland.

Bron : Nieuwe Tilburgsche Courant, 6 Juli, 1911.
De internationale zeeliedenstaking.
België.
ANTWERPEN, 5 Juli. De maatschappij voor petroleum transport heeft aan alle eischen van haar personeel toegegeven, zoodat de staking op de booten van deze maatschappij nu ook geëindigd is. De aanmonstering voor het stoomschip "La Hesbaye" had regelmatig plaats.
Een nieuw onderhoud had in den namiddag plaats tusschen de afgevaardigden van de stakers en den burgemeester. De onderhandelingen worden nog voortgezet. Morgen kan de definitieve beslissing verwacht worden.
Een Belgisch maritiem verbond zal zich met de rechtspositie van de zeelieden bezig houden, en in 't bijzonder de bepalingen op de discipline, ongelukken, pensioenen en bijstand bestudeeren.

Bron : Het nieuws van den dag, Kleine Courant, 9 Februari, 1912.
Scheepstijdingen.
KUSTENDJE, 2 Febr. Het Ned. st. La Hesbaye, van Antwerpen, heeft 18 Jan. 10 mijlen ten zuiden van hier schade beloopen dcor het stooten op een voorwerp onder water. Eene voorloopige reparatie had hier plaats en het stoomschip werd na onderzoek zeewaardig verklaard.

Bron : Algemeen Handelsblad, 9 Februari, 1912.
Scheepstijdingen.
LA HESBAYE. (Kustendje), Het Nederl. stoomschip "La Hesbaye" , van Antwerpeü, heeft 18 Jan. 10 mijlen te zuiden van hier schade beloopen door het stooten op een voorwerp onder water. Eene voorlopige
reparatie had hier plaats en het stoomschip werd na onderzoek zeewaardig verklaard.

Bron : Rotterdamsche Nieuwsblad, 9 Februari, 1912.
KUSTENDJE, 2 Febr.
Het Rotterdamsche tankstoomschip, La Hesbaye, van Antwerpen hier aangekomen, heeft 18 Jan. ongeveer 10 mijl ten zuiden van Kustendje een onder water drijvend voorwerp gestooten, tengevolge waarvan de wel onder het pompruim water maakte, tank No. 1 schade kreeg in den bodem en verschillende buizen in het pompruim werden gebroken. Het. schip Is hier onderzocht, heeft tijdelijk gerapareerd en daarna een certificaat zeewaardigheid gekregen.

Bron : Vlissingse Courant, 20 September 1912
Vlissingen 1 Augutus,
Het Belgische ( Moet zijn Nederlandsche, A.V. ) stoomschip "La Hesbaye" van Antwerpen naar New York, is heden op de reede alhier geankerd met een defect aan de machine.

Bron : Nieuwsblad van het Noorden, 30-01-1913
Horta.
Aang. La Hesbaye, st, v. Antwerpen n. Philadelpbia, met defecte machine en het stookruim vol water.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 31-01-1913
Scheepstijdingen
LONDEN, 29 Jan.
Volgens telegram uit Horta is het Nederl. stoomschip La Hesbaye, van Antwerpen naar Philadelphia be-stemd, aldaar aangekomen met defecte met defecte machine en het stookruim vol water.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31-01-1913
Gemengd.
LA HESBAYE. Fayal, 20 Jan.
Het Evaperotordeksel met rand van het St. La Hesbaye (zie Ochtendblad A 30 Jan.) zijn gebroken.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 Maart 1914
Gemengd
LA HESBAYE. Rottendlam, 4 Maart.
Men seint ons uit Londen: Volgens een telegram uit Horta is het van Antwerpen naar Philadelphia bestemde Nederlandsche st. La Hesbaye, om te bunkeren aldaar, teruggekeerd. Gerapporteerd word, dat het stuurge-rei was gebroken en dat de brug, dek en tuiggage waren beschadigd.

Bron : Nieuwsblad van het Noorden, 5 Maart
Zeetijdingen
Horta, 4 Maart 1914. La Hesbaya, st. van Antwerpen n. Philadelphia; heeft gebroken stuurgerei en schade aan brug, dek en tuig.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 06-03-1914
Scheepstijdingen
Fayal, 3 Maart.
Van de bemanning van het St. La Hesbaye zijn de 2e stuurman en twee matrozen zwaar gekwetst.

Bron : Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 Maart 1914
Gemengd
La Hasbaye, Foyal, 5 Maart
Voor de voorloopige reparatieen aan het Nederl. st. La Hesbaye is een contract gemaakt. De geheele repa-ratiekosten bedragen £ 342.

Bron : Rotterdamsche Nieuwsblad, 16 Maart 1914
Scheepstijdingen
Volgens telegram uit Foyal, heeft het stoomschip La Hesbaya heden de reis naar Philadelphia voortgezet.