Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Diverse krantenartikelen
Stoomschip "La Flandre" in het nieuws
Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 26-05-1891.
Scheepstijdingen.
Amsterdam 24 Mei;
Volgens bij de Ned. Amerik. Stoomv.-Mij. ontvangen bericht uit New-York passeerde het Duitsche st. Werra het Ned. st. Veendam, onder eiegen stoom de reis langzaam vervolgende , na korte tijd gesleept te zijn ge-weest door het Eng. st. Ludgate Hill.
Volgens nader ontvangen telegram blijkt echter, dat de Werra de Veendam niet zelf is gepasseerd, doch het bericht meebracht van een loodsvaartuig, hetwelk rapporteerde Donderdag 21 dezer op 41° N.Br. en 63° W.L. gepraaid te hebben het st. La Flandre, hetwelk mededeelde st. Veendam te hebben gesleept, doch weder losgelaten, omdat de Veendam onder eigen stoom toen de reis langzaam kon vervolgen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 1-06-1891.
Blijkens een Reuter-telegram uit New-York is de reeder van het stoomschip La Flandre voornemens een pro-ces aan te doen aan het Nederlandsche stoomschip Veendam, om vergoeding te verkrijgen voor het sleep-en van laatstgenoemde boot, gedurende twee dagen na het breken van hare schroef (zie de Scheepstijding-en in ons nummer van 26 dezer, 2e blad).  ( Zie boven - AAV )

Bron : Leidsch Dagblad, 01/06/1891.
Telegrammen,
NEW-YORK, 30 Mei. De kapitein van het stoomschip "La Flandre" van Rotterdam heeft een eisch bij de rechtbank ingesteld tegen het Nederlandsche stoomschip "Veendam," om redloon te krijgen. Eerstgenoemd schip had, (gelijk reeds gemeld werd) gedurende twee dagen de "Veendam" op sleeptouw genomen, omdat haar schroef was gebroken.

Bron : Leidsch Dagblad, 09/06/1891.
Telegrammen,
NEW-YORK, 7 Juni. De rechtbank heeft de eigenaars van het stoomschip "La Flandre" 1500 dollars toe-gestaan voor verleenden bestand aan de "Veendam".

Bron : Algemeen Handelsblad 11 Juni 1891.
Het hulploon, aan hot stoomschip La Flandre, toegekend wegens het slepen van het stoomschip Veendam, bedraagt niet £ 3500 (zooals door Reuter was geseind), doch volgens ontvangen bericht door de N.A.S.M.  £ 1775.

Bron : Leeuwarder Courant, 16/06/1891.
Omtrent de lotgevallen van de Veendam schrijft men uit New-York aan het Hbld ( Handelsblad, AAV ) het
volgende :
Het schip verliet Boulogne op 10 Mei en zette de reis zonder tegenspoed voort tot Vrijdag 15 Mei, toen men een lichte beving aan boord waarnam. De machines stonden plotseling stil, en bij onderzoek bleek, dat de schroefas nabij de machine in diagonale richting was gebroken. De oorzaak is onbekend daar de zee kalm en de wind niet sterk was. Men onderstelt echter dat de schroef op een gezonken houtblok of iets anders was gestooten. Gedurende den avond werd eene godsdienstoefening in de groote kajuit gehouden en de kapitein, de heer A Roggeveen, zeide, dat er volstrekt geen gevaar was, dat hjj voor zes weken provisie aan boord had, en dat men bezig was de as te herstellen.
Des Zaterdag ochtends zond men vuurseinen op en eindelijk kwam de La Flandre, van Antwerpen naar Philadelphia, op zijde. Spoedig was de Veendam nu op sleeptouw en werd met halve kracht over de New-foundland Banks gesleept.
De laatsten liggen op 700 mijlen van New- York onder de Canadeesche kust. Er waren vele visschersbooten in die wateren en men moest heel wat manoevreeren om eene aanvaring te vermijden. Dit had tengevolge dat de kabelbok op Zondag brak zoodat de Veendam los kwam en daar er een dikke mist heerschte gingen
beide schepen voor anker. De mist trok om 3 uur ’s namiddags op, en daar de as tegen dien tjjd hersteld was ging de Veendam toen onder eigen stoom en met halve kracht op weg naar New York. De Flandre kon haar niet bghouden en verloor haar uit het oog.
Dinsdag ochtend in de vroegte brak de as opnieuw nieuw maar de Flandre daagde niet weder op.
Br kwam een tweede mist tjjdens welke de Veendam opnieuw werd gerepareerd ; toen men wederom ge-reed was, trok de mist op en werd de reis naar New York zonder verderen tegenspoed voortgezet.
Zondag passeerdo de Veendam een ijsberg, of liever dreef een ijsberg de Veendam voorbij, en terwijl het schip Dinsdag in den mist lag, vloog een Duitsche pakketboot (vermoedelijk de Aller) met ean snelheid van wel 20 knoopen haar voorbij. Toen de mist optrok, ontdekte men een grooten walviseh, die langen tijd rond-om het schip speelde
De machinist zeide in een intervieuw : Op 15 Mei 2.30 nam. gaf de machine een schok en ging toen aan het hollen. Ik stond op de bovenlijst en de derde machinist was beneden. Hij sprong aanstonds naar de klep en sloot den stoom af maar het schip liep met zulk een vaart, dat de schroef een poos bleef doorloopen, in weerwil van het remtoestel, en het laatste, rondgeslingerd, sloeg een gat van drie vierk. meter in den want,
terwijl ook andere schade werd aangericht. De stoompijpen van het stuurtoestel braken en de geheele machinekamer geraakte vol stoom. De breuk in de as bleek 21 Eng duim lang te zijn en de reparatie door middel van "patent coupling" vorderde drie dagen. Na zeven uren langzaam te zijn voortgestoomd , brak de as opnieuw op de oude plaats, en werd wederom hersteld en met staalkabels omwonden.
Aan de Flandre is door de Amerikaansche Rechtbank een sleeploon toegekend van Fl. 4400.

Bron : Leidsch Dagblad, 22/09/1891.
Gemengd nieuws,
Uit Plymouth wordt gemeld dat Zaterdagnacht te 3 uren, bij dikken mist, eene botsing heeft plaats gehad tusschen de Duitsche galjoot "Emile Hessenmuller," van Hamburg, en het stoomschip "La Flandre," van Rotterdam, op 25 mijlen Noordwest van Startpoint. De "Emile Hessenmuller" zonk snel in de diepte weg. De èquipage werd opgenomen aan boord van het stoomschip, dat geene schade bekwam en te 5 uren des na-middags de reis naar Nieuw-York voortzette.

Bron : PGC, 24/09/1891.
Londen, 21 september.
De Duitse driemast-schoener EMILIE HESSENMULLER, van Laguna de Terminos (Mexico) naar Hamburg, en het Nederlandse tankstoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New York, zijn zaterdagochtend (opm: 19 september) tijdens mistig weder met elkander in aanvaring geweest, tengevolge waarvan eerst-genoemde een paar minuten na de aanvaring is gezonken. De schoener liep met een Westzuidwestelijke wind met alleen de razeilen bij en er werd, wijl het mistig was, verscheidene malen op de misthoorn geblaz-en. Op ongeveer 25 mijl van Start Point in het
Noordwesten per kompas werd het witte licht van een stoomschip gezien en spoedig daarna het groene licht. Voordat men iets kon doen om een aanvaring te voorkomen kwam de LA FLANDRE in aanvaring met de schoener, achter het bezaanswant. De gezagvoerder van de schoener had de wacht aan dek en riep de te kooi zijnde manschappen onmiddelijk aan dek.
Binnen een minuut na de aanvaring was er 4 voet water in de schoener en werd onmiddelijk de boot uitge-zet, waarin men snel het zinkende schip verliet. Een minuut daarna zonk het schip met het achterschip het eerst in de diepte. Inmiddels was het stoomschip LA FLANDRE in de nabijheid gebleven en liet voortdurend de stoomfluit blazen. Het duurde echter nog een half uur voordat de boot in de mist het stoomschip vinden kon. Ze werden minzaam aan boord opgenomen en in de achtermiddag te Plymouth geland. De bemanning
heeft alles verloren, doch het scheepsdagboek bleef behouden. Na de schipbreukelingen geland te hebben zette het stoomschip de reis naar New York voort.

Bron : Algemeen Handelsblad 24 December 1891.
Per telegraaf uit Londen
Victoria, La Flandre. (Londen, 23 Dec.)
Het stoomschip La Flandre van Philadelphia naar Antwerpen, kwam nabij Dover in botsing met de Victoria. Beide werden licht beschadigd. La Flandre zette de reis voort.

Bron : NRC 3 Maart 1893.
Halifax, 27 februari.
Het stoomschip LA FLANDRE van Antwerpen naar Philadelphia, liep hier binnen. Het stoomschip had een opeenvolging van zware stormen, waardoor een der boten werd stukgeslagen en nog meer schade veroor-zaakt werd.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 13 September 1893.
New York., 30 Augustus.
De gezagvoerder van het Ned. ss. La Flandre, van Antwerpen hier aangekomen, rapporteert den 21sten Aug. op 45° 44' NBr. en 49° 50' WL., een visschermansvaartuig te zijn gepasseerd, vol water drijvende en denzelfden dag nog eene in denzelfden staat.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 30 December 1893.
Rotterdam, 1 januari. Het Engelse stoomschip CYPHRENEN, van Savannah met katoen naar Liverpool, en het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New York, zijn met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemde zonk binnen drie uur na de aanvaring, terwijl de LA FRANDRE zwaar beschadigd te St. John's (N.F.) binnenliep. De equipage van de CYPHRENEN werd gered door de LA FLANDRE.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 4 Januari 1894.
Scheepstijdingen
St. John’s, 30 december. Het Nederlandse schip LA FLANDRE, arriveerde hier met zware schade door een aanvaring met het stoomschip CYPHRENEN. Aan boord van de LA FLANDRE zijn 12 spanten gebroken, en bij het fokkewant is het van dek tot kiel doorsneden. Het zal onderzocht worden.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant 4 Januari 1894.
Scheepstijdingen
St. John, N. F., 31 December.
Het Nederl. st. La Flandre heeft 12 spanten gebroken en is bij het fokkewant van af het dek tot onder de wa-terlijn doorsneden; zal morgen worden nagezien.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 16 Januari 1894.
Scheepstijdingen
St. John, N. F., 31 December.
De schade aan het Nederlandsch ss. La Flandre, veroorzaakt door de aanvaring met het ss. Cyphrenes, be-staat uit een loodrechte insnijding van het dek tot aan de kiel, twee gaten in het vlak en ontzetting van ver-scheidene platen over eene groote lengte aan bakboordszij de. Aangezien de bakboords-tanks vol water geloopen waren, was men verplicht, teneinde het schip te rechten, ook die aan stuurboord te vullen. Het schip staat in het droogdok om gerepareerd te worden.

Bron : Provinciale Groninger Courant 16 Januari 1894.
Scheepstijdingen
St. John’s (N.F.), 31 december. Het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New-York in ballast, liep hier heden ochtend binnen om de schade te repareren, veroorzaakt door aanvaring met het Engelse stoomschip CYPHRENUS, dat daardoor gezonken is. In de boeg van de LA FLANDRE aan bakboord is een opening, die zich uitstrekt van het dek tot de kiel. Er zijn ook twee gaten in de bodem en de platen aan de bakboordzijde zijn over een grote lengte ontzet. Al de bakboordstanks waren volgelopen en was men genoodzaakt die aan stuurboord insgelijks te vullen om het schip recht te krijgen. Om te repareren moet het stoomschip dokken.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 16 Januari 1894.
Scheepstijdingen
St. John, N. F., 5 Jan.
Op het Nederl. ss. La Flandre, dat hier thans in reparatie, ligt (reeds gemeld), werd door de reederij van het ss. Cyphrenes beslag gelegd.

Bron : Provinciale Groninger Courant 20 Januari 1894.
Scheepstijdingen
St. John’s (N.F.), 5 januari. Op het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE werd vanwege de rederij van het stoomschip CYPHRENUS beslag gelegd, wegens het verlies van laatstgenoemd stoomschip door aanvaring met het stoomschip LA FLANDRE. Laatstgenoemde bevindt zich in het droogdok te Norfolk, om de schade te herstellen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant 21 Juni 1894.
Scheepstijdingen
St. John, N. F., 8 Juni.
Het Ned. st. La Flandre, dat circa 14 dagen geleden uit het droogdok is gekomen, is in den afgeloopen nacht, tijdens een hevige bui lek geworden en was heden genoodzaakt weder in het dok te gaan.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 22 Juni 1894.
Scheepstijdingen
St. John, N. F., 8 Juni.
Het Ned. ss. La Flandre, van Antwerpen naar New-York, dat hier 31 Dec. met zware schade door aanvaring
binnen liep en sedert werd gerepareerd, kwam 14 dagen geleden uit het droogdok. In den hevigen storm die
heden nacht heeft gewoed, is het schip ontzet en lek geworden, zoodat het noodig was het heden andermaal in het dok te zetten.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant 3 Juli 1894.
Scheepstijdingen
St. John, N. F., 20 Juni.
De reparatiekosten van het Ned. st. La Flandre bedragen circa $ 120,000.

Bron : Rotterdamsch nieuwsblad , 20 October 1894.
Scheepstijdingen.
Rotterdam, 20-10-1894, Het Nederlandsche stoomschip La Flandre, 15 Oct. van Antwerpen naar Newyork vertrokken en 17 dito Lizard gepasseerd, is wegens ziekte van den kapitein, te Falmouth uit zee teruggekomen.

Bron : PGC 17 Januari 1895
Rotterdam, 15 januari.
Het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE en het Engelse stoomschip LAUREL BRANCH zijn ter rede van Antwerpen met elkaar in aanvaring geweest. Eerstgenoemd schip heeft de boeg beschadigd en platen ge-broken, laatstgenoemde platen en stutten gebroken.

Bron : Algemeen Handelsblad 10 Februari 1895
Scheepstijdingen
La Flandre. (New York, 7 Febr.) De gezagvoerder van het Nederl. stoomschip La Flandre, van Antwerpen al-hier aangekomen, rapporteert een orkaan te hebben doorstaan.

Bron : NRC 07 Maart 1895
Antwerpen, 6 maart.
Aan boord van het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van New York hier aangekomen, is op 19 febru-ari in de machinekamer lekkage ontstaan, die men met hout heeft dichtgemaakt. De pompen moeten voort-durend gaande blijven.

Bron : PGC 26 Maart 1895
Londen, 23 maart.
Het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New York bestemd, is, na 2 uren in de na-bijheid van Dover aan de grond te hebben gezeten, aldaar in de haven gekomen.

Bron : NRC 14 April 1895.
Rotterdam, 13 april.
Volgens telegram van Lloyd´s is het Nederlandse stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar New York, op 41º NB en 67º WL gepraaid met gebroken as, bijliggende om te repareren. De gezagvoerder verwacht 13 dezer de reis te kunnen voortzetten.

Bron : NRC 19 April 1895.
Rotterdam, 18 april.
Volgens ontvangen telegram is het stoomschip LA FLANDRE, komende van Antwerpen, heden te New York aangekomen met gebroken as.

Bron : Algemeen Handelsblad 19 April 1895.
Londen, 18 april.
De Nederlandsche tanksteamer La Flandre (zie Avondblad 14 dezer) is heden van Antwerpen te Newyork aangekomen met defecte schroefas.

Bron : NRC 26 Maart 1896
Londen, 24 maart.
Den 30en December 1893 kwam het Nederl. tankstoomschip La Flandre in den Atlantischen Oceaan in aan-varing met het stoomschip Cyphrenes, tengevolge waarvan laatstgenoemd schip zonk en de La Flandre zwaar beschadigd werd.
Door het „Suprème Court" van Newfoundland werd den 9en Jan. 1895 deze aanvaring behandeld en het ver-klaarde de Cyphrenes alleen schuldig. Van deze uitspraak kwamen de reeders der Cyphrenes in hooger be-roep bij de „Judicial Committee of the privy Council" en dit hof, den 20en dezer uitspraak doende, bevestig-de het vonnis van het „Suprème Court" en veroordeelde appellanten in de kosten van het hooger beroep.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 30 April 1896.
Scheepstijdingen.
LONDEN, 28 April. Het Nederl. stoomschip La Flandre, van Antwerpen te Philadelphia aangekomen, heeft door hevig weder schade bekomen aan de stuurboordsboegplaten.

Bron : Algemeen Handelsblad 5 Januari 1897
La Flandre, Londen, 4 januari.
Het Nederl. tankstoom schip La Flandre, van Batoum naar Antwerpen, is op de rivier de Schelde aan den
grond geloopen. Adsistentie is derwaarts vertrokken.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 6 Januari 1897
Londen, 5 januari.
De La Flandre is vlot gekomen.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 7 Januari 1897
Londen, 6 januari.
Het st. La Flandre kwam met assistentie weder vlot. Het bedrag van het hulploon zal door arbiters worden bepaald .

Bron : Provinciale Groninger Courant, 7 Januari 1897
Antwerpen, 4 januari. Het Nederlandse tankstoomschip LA FLANDRE, van Batoum naar Antwerpen, is op de rivier de Schelde aan de grond gelopen, doch met assistentie vlot gebracht.

Bron : Algemeen Handelsblad 8 Januari 1897
La Flandre, Antwerpen, 7 januari.
Het Ned . stoomschip La Flandre (zie avond blad 6 Jan.), zal, na de lad ing te hebben gelost, in het droogdok worden onderzocht.

Bron : Algemeen Handelsblad 11 Januari 1897
La Flandre, Antwerpen, 9 januari.
Het stoomschip La Flandre (zie avondblad 8 Jan.) werd door 4 sleepbooten vlot gebracht. Het bedrag voor sleeploon werd in der minne geregeld voor £ 400. De eisch der sleepbooten was eerst £ 600.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad 13 Januari 1897
Scheepstijdingen.
Het Ned. stoom schip La Flandre is in het droogdok onderzocht. Er waren slechts eenige klinknagels los.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 12 Maart 1901.
Rotterdam, 11 maart. Het stoomschip LA FLANDRE, van Antwerpen naar Philadelphia, werd volgens telegram van Lloyd’s de 7e dezer op 45 gr. N.B. en 15 gr. W.L. gepraaid met verlies van roer.

Bron : Dagblad Scheepvaart, 12 Maart 1901.
Queenstown, 11 maart. Het tankstoomschip LA FLANDRE, 28 februari vertrokken van Antwerpen naar Philadelphia, is heden alhier binnengesleept met verlies van roer, schade aan de achtersteven en verlies van twee schroefbladen door het Engelse stoomschip WEST POINT.

Bron : NRC, 15 Maart 1901.
Londen, 13 maart. Volgens telegram uit Queenstown van de agent der Salvage Association is aan boord van het hier binnengesleepte stoomschip LA FLANDRE het roer geheel weg, benevens de roersteven en het schroefraam. Ook zijn twee schroefbladen verloren.

Bron : NRC, 20 Maart 1901.
Rotterdam, 19 maart. Volgens telegram van Lloyd’s is het stoomschip LA FLANDRE, dat met verlies van roer te Queenstown werd binnengesleept, met assistentie van een sleepboot naar Shields vertrokken.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 22 Maart 1901.
Nagekomen berichten.
Queenstown, 9 Maart, Het Ned. st. La Flandre vetrok van hier naar de Tyne, gesleept door de Eng. sleep-boot Guiana en geassisteerd door de Eng. sleepboot Nubia.

Bron : Algemeen Handelsblad Datum, 29-03-1901
La Flandre.
(Deal, 28 Maart.) Het stoomschip La Flandre (zie ochtendblad 20 Maart) is hier, gepasseerd op reis naar de Tyne, om aldaar te repareeren, gesleept door 2 sleephooten. Wind N., tamelijk goed weer.

Bron : Algemeen Handelsblad, 18-06-1901
Scheepstijdingen.
La Flandre. (Londen, 17 Juni.
Voor het binnen brengen van het stoomschip La Flandre, op 12 Maart j.l., te Queenstown werd aan het stoomschip West Point een som toegekend van £2750,
Deze som werd heden door het admiraliteitshof verdeeld als volgt: reederij £ 2050, gezagvoerder £ 250
en bemanning £ 450.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 5 Febuari 1904.
Scheepvaartberichten.
LONDEN, 3 Febr. Het Nederlandsche tankstoomschip La Flandre, in ballast van Gent komende, is volgens telegram uit Antwerpen aldaar in aanvaring geraakt met den lichter Transporter, geladen met 700 ton ijzer, welke zoodanig beschadigd werd, dat hij aan den grond gezet moest worden.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 24 Augustus 1904.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 23 Aug. Het tankstoomschip La Flandre, van Gent naar Philadelphia, passeerde 20 Aug. Lizard.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 September 1904.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 21 Sept. Het tankstoomschip La Flandre vertrok 9 Sept. van Philadelphia naar Antwerpen.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 September 1904.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 27 Sept. Het tankstoomschip La Flandre, van Philadelphia naar Antwerpen, passeerde 25 Sept. Scilly.
Het tankstoomsehip La Hesbaye, van Antwerpen naar Batoum, passeerde 25/26 Sept. Gibraltar.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 12 Febuari 1905.
Stoomvaartberichten.
ROTTERDAM, 12 Febr. Het tankstoomschip La Flandre arriveerde 12 Feb. van Philadelphia te Gent.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 12 Febuari 1907.
Scheepstijdingen.
VLISSINGEN, 11 Febr. Het Nederl. tankstoomschip La Flandre van Gend naar New-York, is met lekkage aan den ketels alhier ter reede aangekomen.

Bron : Vlissingse Courant, 12-02-1907.
Uit Vlissingen.
Het Nederlandse stoomschip La Flandre, van Gent naar Philadelphia is op de reede geankerd wegens een defect aan den ketel.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 12 July 1907.
Stoomvaartberichten.
New-York, 2 July. Het Rotterdamsche tankstoomschip La Flandre, van Gent hier aangekomen, passeerde 25 Juni op 41° 53' Nbr. en 60- 30' WI. een ijsberg van ongeveer 60 voet hoog.

Bron : Middelburgsche Courant, 08-11-1907.
Uit Vlissingen.
Het stoomschip La Flandre, van New-York naar Gent, en het Belgisch stoomschip Escaut, van Antwerpen naar Passages, zijn in de Wielingen in aanvaring geweest. De Escaut werd in de machinekamer aange-loopen en is in zinkenden toestand door de sleepboot John B. Maas te Rammekens aan den grond ge-sleept.
La Flandre heeft, met schade aan den steven, de reis naar Gent voortgezet.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 09-11-1907.
Scheepstijdingen
Vlissingen, 7 Nov.
Het Ned. tankstoomschip La Flandre en het uitgaande Belg. Escaut, van Antwerpen naar Bor-deaux zijn na-bij Nieuwesluis met elkander in aanvaring geweest. De Escaut werd later achter Rammekens gesleept en maakt water.
De La Flandre is opgestoomd naar Gent, hebbende averij aan den boeg.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 11-11-1907.
Antwerpen, 8 Nov.
Het st. La Flandre heeft te Terneuzen order bekomen naar hier, in plaats naar Gend.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 11-11-1907.
Antwerpen, 9 Nov.
Het Ned. st. La Flandre, zal, tengevolge van de bekomen averij, ongeveer 10,800 v. petroleum alhier lossen. De overige 6800 vaten zullen per lichter Jenny naar Gend worden vervoerd.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 11-11-1907.
ANTWERPEN, 8 Nov.
Het Nederl. stoomschip La Flandre, dat gisteren met het stoomschip Escaut in aanvaring is ge-weest, heeft te Terueuzen orders bekomen voor Antwerpen, in plaats van naar Gent.
De avarij aan de stoomboot Escaut is zeer groot. Bij laag tij staat er in de machinekamer 6 voet water. Daarbij komt nog dat de beschotten tusschen de machinekamer en de luiken beginnen toe te geven en reeds lekken. Men vreest dat door de drukking van het water de beschotten zullen bezwijken, en gansch het schip vol water zal loopen.
Langszij het schip liggen verschillende sleepbooten om hulp te bieden, waaronder ook de sleepboot Thames, voorzien van al het mogelijk reddingsmateriaal.
Men heeft de grootte van het gat onder de waterlijn nog niet kunnen onderzoeken. Hoop bestaat er nochtans om het gat te stoppen. Het is de reddingsploeg van de firma Gerling, onder de leiding van den heer Laurerit Van Es, welke daarmee bezig is.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 15-11-1907.
ANTWERPEN, 13 Nov.
Het Nederl. tankstoomschip La Flandre dat in aanvaring is geweest, is heden in het droogdok geplaatst om te worden nagezien en te repareeren.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 07-05-1908.
New York, 25 April.
Het Ned. st. La Flandre, naar Gend bestemd, is gisteren alhier uit zee teruggekeerd met lekke ketels. Na reparatie vertrok het weder.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 Januari 1909.
Scheepstijdingen.
ROTTERDAM, 5 Jan. Het tankstoomschip La Flandre arriveerde 31 Dec. van Philadelphia te Gent.

Bron : Algemeen Handelsblad, 23 Januari 1909.
Scheepstijdingen.
FLANDRE. (Londen, 23 Jan.) Volgens telegram uit New-York is het Neder!. stoomschip "La Flandre'', van Gend naar Philadelphia, 20 Jan. op 46 gr. N.b. 38 gr. W.L. gepraaid met schade en vroeg het adsistentie.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 25-01-1909.
Londen, 23 Januari.
Volgens telegram uit Newyork is het Nederl. st. La Flandre, van Gend naar Philadelphia bestemd, 20 Jan, gepraaid op 46° NB 38° W.L.
Het was onbestuurbaar en verlangde assistentie.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 26 Januari 1909.
Scheepstijdingen.
LONDEN, 23 Jan. Een telegram uit New-York meldt dat het Nederlandsche tankstoornschip La Flandre, van Gent naar Philadelphia, 20 januari gepraaid werd op 46° Noorderbreedte en 38° Westerlengte (dus in vollen Oceaan en over de helft van de reis.) Het schip was ontredderd en riep hulp in.
(De La Flandre, kapitein Claudé, die petroleum uit Amerika naar Europa vervoert, was 7 Januari in ballast uit Gent naar Philadelphia vertrokken.)

Bron : Vlissingse Courant, 26 Januari 1909.
Gemengd Nieuws.
Een telegram uit New-York meldt dat het Nederlandsche tankstoornschip La Flandre, van Gent naar Philadelphia, 20 januari gepraaid werd op 46° Noorderbreedte en 38° Westerlengte (alzoo midden in den Oceaan. Het schip was ontredderd en verlangde hulp.
(Het stoomschip La Flandre, was 7 Januari in ballast uit Gent naar Philadelphia vertrokken.)

Bron : Algemeen Handelsblad, 26 Januari 1909.
Scheepstijdingen.
LA FLANDRE. (Londen, 25 Jan.) Het stoomschip „La Flandre" (zie Avondblad 23 Jan.) is met gebroken roersteven te Fayal ( Azoren, AAV ) binnengeloopen.

Nieuwe Rotterdamsche Courant , 11 Januari 1910.
Scheepstijdingen.
Londen 10 Jan. Volgens telegram uit Philadelphia zijn aldaar met elkander in aanvaring geweest het Ne-derlandsche st. La Flandre en het Eng. st. Kilsyth, waarbij de La Flandre schade bekwam. Of de Kilsyth schade heeft is niet bekend.

Bron : Algemeen Handelsblad, 11 Januari 1910.
Scheepstijdingen.
LA FLANDRE. (Londen, 10 Jan.) Volgens telegram uit Philadelphia zijn aldaar met elkander in aanvaring geweest het Nederlandsche stoomschip „La Flandre" en het Engelsche stoomschip „Kilsyth", waarbij de "La Flandre" schade bekwam. Of de „Kilsyth" schade heeft is niet bekend.

Nieuwe Rotterdamsche Courant , 22 Januari 1910.
Stoom- en Zeilvaart.
La Flandre, Philadelphia 10 Jan. Het Nederl. st. La Flandre, dat met het st. Kilsyth (Zie ochtendblad 11 Jan.) in aanvaring is geweest, heeft schade aan verscheidende platen van het achterschip.

Het nieuws van den dag : kleine courant, 24 Januari 1910.
Scheepstijdingen.
Philadelphia 10 Jan. Het Nederl. stoomschip La Flandre, dat met het stoomschip Kilsyth  in aanvaring is ge-weest, heeft schade aan verscheidende platen van het achterschip.

Het nieuws van den dag : kleine courant, 7 April 1910.
Scheepstijdingen.
Gent, 31 Maart. Het Ned. s.s. La Flandre, geladen met petroleum, is te Wondelghem met een brug in aan-varing geweest, waardoor verscheidene platen werden ingedeukt. Het stoomschip zal na lossing der lading
naar Antwerpen vertrekden om te repareeren.

Het nieuws van den dag : kleine courant,  7 December 1911.
Scheepstijdingen.
Antwerpen 6 Dec.
Tijdens de reis van Philadelphia naar hier heeft het Nederl. st. La Flandre veel storm doorstaan. Meerdere dekinrichtingen geraakten defect en het stuurtoestel werd onbruikbaar. Ook bemerkte men dat er water in de
machinekamer was gedrongen, welk water bij den roersteven naar binnen drong. Voor behoud van het schip heeft de gezagvoerder een hoeveelheid olie uit de tanks over boord laten pompen.

Bron : Algemeen Handelsblad, 12 September 1914.
Scheepstijdingen.
BALAKANI en LA FLANDRE.
(Manchester, 7 Sept.) Het Eng. stoomschip „Balakani", van Sabine, rapporteert op 9 Aug., aldaar aan de kaai liggende, in aanvaring te zijn geraakt met het Nederl. stoomschip „La Flandre" en daarbij eenige scha-de aan bakboord te hebben beloopen.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 22 December 1914.
Scheepstijdingen.
Het Nederlansche stoomschip La Flandre, van Rotterdam naar New-York, is wegens gebrek aan steenkool te St. Johns N. F. binnengeloopen.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 01 April 1915.
Nederland en de oorlog.
Het Noordzee-gevaar.
Het Nederl. tankstoom schip "La Flandre", van New-York naar Amsterdam bestemd, rapporteerde bij het binnenkomen te IJmuiden, een zwart geschilderde mijn, voorzien van stengen of pennen, te zijn gepasseerd.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 06 April 1915.
Scheepstijdingen.
Het stoomschip "La Flandre" arriveerde 3 April van Amsterdam te Rotterdam om te dokken.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 14 Mei 1915.
Scheepstijdingen.
LONDEN, 11 Mei. Het naar Amsterdam bestemde Ned. stoomschip La Flandre is met schade door aanvar-ing met de loodsboot nabij Delaware Breakwater te Philadelphia uit zee teruggekeerd om te repareeren. Verscheidene platen zijn beschadigd.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 Mei 1915.
Scheepstijdingen.
PHILADELPHIA, 14 Mei. Het naar Amsterdam bestemde Nederl. stoomschip "La Flandre", na aanvaring alhier teruggekeerd, heeft, de lading gelost en is onderzocht. Het stoomschip zal hier geheel repareeren.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 31 Mei 1915.
Scheepstijdingen.
LONDEN, 28 Mei. Het stoomschip La Flandre is 26 dezer van Philadelphia naar Amsterdam vertrokken. De La Flandre keerde 10 Mei met aanvaringsschade te Philadelphia terug en repareerde aldaar.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 25 October 1915.
Stadsnieuws.
Brand in de "La Flandre".
Hedenmorgen 5 uur is brand uitgebroken door onbekende oorzaak, in het tankschip "La Flandre", dat door de firma Wilton in het gemeentedok te Charlois wordt gerepareerd.
De drijvende stoomspuit "Havendienst III" was spoedig ter plaatse en had den brand weldra onder de knie.
Ook de drijvende stoomspuit "Paul" van de firma Wilton verscheen ter plaatse, doch haar hulp was met meer noodig. De brand heeft gewoed aan bakboord zijde in ruim 3 vermoedelijk is een achter gebleven hoeveelheid petroleum in aan raking gekomen met een steekvlam. Ook is eenig stellinghout verbrand.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 8 November 1915.
Stadsnieuws.
De brand aan boord van de "La Flandre".
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar den brand, die op 23 October j.l. heeft plaats gehad in de tanks van het ss. "La Flandre" van de American Petroleum Co., toen dit schip herstelling hier onderging in het gemeente dok alhier.
De eerste machinist F. H. Meppelder verklaarde, dat de "La Flandre", die geheel op Petroleumvervoer is in-gericht, zes tanks heeft, die op verschillende manieren gevuld kunnen worden. Het schoonmaken der tanks geschiedt van het dek af. Zij worden dan volgespoten met water en daarna weer leeggepompt. Die schoon-maak had ook plaats vóór het schip in de eerste helft van October gedokt werd. De brand ontstond onge-veer tien dagen nadat de "La Flandre" in het dok was gebracht. Tijdens het ontstaan van den brand bevond getuige zich niet aan boord. De brand ontstond in tank 3, die geheel droog was. Aangaande de oorzaak van den brand heelt getuige niets kunnen ontdekken. Alleen heeft hij geconstateerd, dat in de tank, die 600 ton inhoud heeft, eenige platen verbogen waren en dat de verf geblakerd was. Bij het gas vrij maken van de tanks wordt geen stoom gebruikt. Vóór de "La Flandre" gedokt werd heeft men er niet speciaal op gelet of alle resten olie uit het schip waren verwijderd. Later bleek dan ook, dat de leiding niet geheel olievrij was.
De deskundige dr. A. J. Boks, scheikundige te Rotterdam, verklaarde, dat vóór het uitbreken van den brand tank 1 en 2 olievrij waren. De leidingen heeft getuige onderzocht. De tanks worden pas door getuige onder-zocht, als zij gasvrij zijn, dan overtuigt hij er zich in de aller eerste plaats van of er nog olie de tanks is. Ook deze getuige weet voor het ontstaan van den brand geen oorzaak te vinden. Gas kan onmogelijk in de tanks geweest zijn.
Nadat nog gehoord waren de 4e machinist L. C. Dekker en de wachtsman J. H. Wiering, wees de  inspec-teur van de scheepvaart erop, dat het zeer wel mogelijk, is dat bij de reparatie, de tankleidingen van de „La Flandre" beschadigd werden, en dat daardoor olie toestroomen kon. Aanbeveling zou het dus zijns in ziens verdienen, indien er bij het repareeren van olieschepen op gelet werd, dat niet alleen de tanks, doch ook de pijpleiding te voren olie- en gasvrij worden gemaakt.
Hot onderzoek werd hiermede gesloten Uitspraak volgt later.

Bron : Het Volk, 8 December 1915.
Scheepstijdingen.
Te Rotterdam verwacht; La Flandre, vertrekt 2 dezer uit New-York.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 December 1915.
Scheepstijdingen.
IJMUIDEN, 24 Dec.
Het van New-York hedenmorgen hier binnengekomen tankstoomschip La Flandre heeft op de reis door een zware stortzee vrij ernstige schade beloopen aan de brug.

Bron : NRC, 8 December 1915.
Stoom- en Zeilvaart.
La Flandre, paseert 19/12, Prawle Point, New-York naar Rotterdam.

Bron : Het Volk, 22 Februari 1916.
Scheepstijdingen.
Te Rotterdam verwacht; La Flandre, vertrekt 2 dezer uit New-York.