Auke Visser's Other Esso Related Tankers Site     |   home
Esso Margarita (1953-1972)
DE TEWATERLATING VAN DE "ESSO MARGARITA"
Only in dutch !!
     In de ríj van door de R.D.M. te water gelaten tankschepen, liep Zaterdag 22 Augustus 1953 's namiddags om 2 uur 20 het 59ste gebouwde tankschip, de ESSO MARGARITA van helling 7.
Mevrouw Robert W. Miller, eghtgenote van de vice-president en directeur van de Creole Petroleum Corporation te New York, verrichtte de hierbij gebruìkelijke handeling, waarna het schifp vlot te water gleed.
    De "gehruikelìjke handeling", met name het z.g. dopen. week echter ín dit geval af van de wìjze waarop dit de laatste jaren bij ons geschìedt. Door ondervínding wijzer geworden zorgden we er sedert jaren voor dat de fles met champagne. precìes op tijd, moest breken en niet, zoals vroeger wel eens voorkwarn ìndìen de doopster niet hard genoeg gooide. de fles langs de huíd afgleed, heel bleef en het schìp dus ongedoopt te water gíng. De fabel zegt dat dit een slecht voorteken voor het schip is.
    Hoe dan ook de echtgenoot van de doopster, Mr Robert W. Miller, stond er op dat zijn vrouw op ouderwetse wìjze de fles tegen de voorsteven stuk zou gooìen. hetgeen met succes geschiedde.

Teneìnde daartoe de doopster goed in staat te stellen, moest te elfder ure de voorkant van de tribune dlchter bij de voorsteven gebracht werden. Op bijgaande foto ziet U dus een "ouderwetse doop".
    Het dubbelschroef stoomtankschìp Esso Margarita, waarvoor de kìel op 31 Jan. '53 gelegd werd, wordt gebouwd voor rekening van de Compania de Petroleo Lago te Caracas en zal nog dit jaar door de R.!D.M. worden opgeleverd.
Enkele afmetingen en bljzonderheden ervan volgen hier :
Lengte over alles . . . . . . . . 129.54 m 425'- 0"
Lengte tussen loodlijnen. .  123.75 m 406'- 0”
Breedte . . .  . . . . . . . . . . . . .  20.12 m  56'-20"
Holte tot opperdek . . . . . . . .   8.84 m  29'-  0”
Diepgang uit basis . . . . . . . . .6.80 m 22'-3 1/4"'
Draagvermogen bij deze diepgang ca 10.920 ton à 1016 kg
Bruto inhoud . . . . . . . . . . . . .. ca 6.660 Reg. ton à 2,33 m3
Aantal bemanning . . . . . . . . . .. 51
    Het schip wordt gebouwd onder speciaal toezicht
en hoogste klasse, + A1 (E) OIL CARRIER + AMS., van het American Bureau ol Shipping. Dit toezicht wordt uitgeoefend door de voor dat bureau te Rotterdam gevestigde „Principal Surveyor for Holland".
    De voortstuwíngsinstallatie bestaat uit 2 door de R.D.M., volgens het ".A.S. Fredriksstad Mek. Verksted" type gebouwde dubbel compound stoommachines Nr 8.
    De diameter van de hogedruk cilinders is 425 mm, die van de lagedruk cilinders 1015 mm. terwijl de slag 930 mm bedraagt. Elke machine zal een verrnogen ontwikkelen van 2000 I.P.K. bij 108 omwentelingen per minuut; zij zullen het schip een snelheid van 12 Eng. zeemijlen of 22 km per nur geven.
    De daartoe benodigde stoom zal worden geleverd door twee Bahcock Wilcox, met olie te stoken. waterpijpketels, onder een druk van 1515 kg per cm2 of 220 Eng. pond per vierkante eng. duim. Deze ketels werden eveneens door de R.D.M. vervaardigd.
    Behalve de in de rnaehinekarner op te stellen hulpwerktuigen voor ketelvoeding. ballast- en lensdoeleinden zal het schip worden uitgerust met: 2 turbo dynamo's à 60 k.w., 2 hoofdcirculatiepompen à 600 ton per uur en 1 hulpcirculatiepomp à 500 ton per uur.
    De 18 voor vloeibare lading ingerichte ruimen of tanks, met een totale inhoud van 12730 m3 of 450.000 cub. Eng. voet, zullen worden geladen of gelost door drie 500 PK. turbo-ladingpompen, elk met een capaciteit van 350 ton olie per uur en twee verticale
duplex nalens-pompen, elk met een capaciteit van 160 ton per uur.
    Het schoonspoelen van de ladingtanks zal geschieden volgens het Butterworth Tankwas Systeem. Voor dit doel zal een speciale pomp en een zeewatervoorwarmer in de rnachinekamer worden opgesteld.
    Het schip wordt voorzien van twee fspadevormigel roeren, die door een stoomstuurmachine zullen worden bewogen. Het ankerspil en de 3 verhaallieren zullen eveneens door stoom worden gedreven. Twee van laatstgenoemde lieren zijn bestemd om de 6 stuks 5 tons laadbomen te bedienen, waarvan er 2 aan de voormasl, en 4 aan 4 stuks laadpalen getuigd zullen worden. De 3e, op het achterschip geplaatste verhaallier zal 2 stuks, aan 2 laadpalen getuigde 3 tons laadbomen bedienen.
    De bemanning zal worden ondergebracht in hoogstens voor 2 personen ruim en geriefelijk ingerichte hutten, die zich midseheeps, in en op het achtersohip bevinden.
    In de midscheeps zal de kapitein over een ruime smaakvol betimmerde salon beschikken. Ten gerieve van de overige bemanning zal op het achterschip een ruime eetzaal voor de officieren en een voor de lagere bemanning worden ingericht. Een
prettig gemeubileerd dagverblijf zal bovendien te hunner beschikking worden gesteld. Alle verblijven zullen kunstmatig worden geventileerd.
    Boven de voor de moderne navigatie gebruikelijke middelen zal het schip ook voorzien worden van een gyrokornpas-, een radar- en een echoloodinstallatie.
    De bouw van de romp, die nagenoeg geheel electrisch gelast is, geschiedde op de tegenwoordig gebruikelijke wijze, n.l. door toepassing van sectiebouw (prefabrication), dit is het op de helling aan elkaar lassen van in de werkplaatsen geheel gereed gemaakte secties.


PROEFVAART VAN HET TANKSCHIP "ESSO MARGARITA"

     Nadat dit schip op 5 Jan. j.l. in de Waalhaven aan de kompaspaal de kompassen door de heren van het Meteorolngisch Instituut had laten stellen en de currectietabellen daarop gereed gemaakt waren, vertrok het Woensdag 6 Jan. om 9 uur v.m. van de werf, zodra het tot aan de maximum diepgang met water geballast was. voor het houden van de technische proefvaart, naar zee. Toen daarop de gebruikelijke anker- en manoeuvreerproeven genomen waren werd Noordwaarts gekoerst naar de Oostkust van Engeland, alwaar even benoorden Newcastle,. voor de kust van Newbíggín, de snelheidsproeven werden uitgevoerd. Door het slechte weer nam dit meer tiid in beslag dan daarvoor in het proeítochtprogramma bepaald was. Er werd 16 keer langs de aldaar op de kust opgestelde mijlpalen, die 's nachts verlicht zijn, gevaren. Uit de daardoor verkregen gegevens bleek dat het schip ruimschoots de contractuele snelheid van 12 Eng. zeemijlen per uur had gevaren.

    In plaats van Zaterdag arriveerde het schip eerst Zondagmiddag aan de werí. Deze vertraging was door een telegram uit zee tijdig aan de betrekkingen van de opvarenden bekend gemaakt, zodat deze zich niet ongerust behoefden te maken.
    Menigeen van de prneftochtvaarders had gedurende deze proeftoeht zijn tol aan de zee betaald en voelde bij thuiskomst nog de zee in de benen.
    Vrijdag 15 Jan. j.l. werd 's middags om 3 uur 30 aan boord tijdens een eenvoudige plechtigheid van vlag verwisseld en het schip aan de opdrachtgevers, de Compania de Petroleo Lago, overgedragen.
    Zondag 17 Jan. j.l. om 10 uur 30 vertrok het schip van de werf naar Venezuela. alwaar het ruwe olie zal gaan varen op het korte traject tussen het Maracaïbo meer en de op het eiland Aruba gelegen Lago raffinaderij.
    Wist U dat in het tot 30 m diepe Meer van Maracaïbo circa 4000 boortorens staan die de ruwe olie uit de onder de bodem van dat meer gelegen bronnen oppompen?
    Voor de technische gegevens van de Esso Margarita verwijzen wij U naar ons nummer van September 1953, dat tevens de tewaterlating op 22 Augustus 1953 vermeldde.
( Sources Rotterdamsche Droogdok Maatschappij ( RDM ))