Auke Visser's International Super Tankers     |   home
Janah Star
More photos "Janah Star"
 "Janah Star" at Europoort, Rotterdam, July 31th, 2009.
( Photo Copyright Dennis Adriaanse )
 "Janah Star" at Europoort, Rotterdam, July 30th, 2009.
( Photo Copyright FHC )
"Janah Star".
( Copyright reserved )
"Janah Star".
( Copyright reserved )
"Janah Star".
( Copyright reserved )